Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.24629/880 - 25/10/2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ρυθμίσεων που αφορούν στους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-011, τεύχος Α', δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, στο άρθρο 61 του ανωτέρω νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ Α Α.), και στο άρθρο 85 οι καταργούμενες με το νόμο αυτό διατάξεις.

Παρ. 1

Με την εν λόγω ρύθμιση, αποσαφηνίζεται ότι τα προβλεπόμενα από την περίπτωση δ της παρ. 17 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων από τους φορείς αυτοαπασχολούμενων, αφορούν μόνο στις γυναίκες ασφαλισμένες στο Τ.Α.Ν.Π.Υ. μέχρι 31/5/1986, καθώς και στο Τομέα Ασφάλισης Νομικών, δεδομένου ότι μόνο για τις εν λόγω ασφαλισμένες προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις των ανωτέρω Τομέων η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους ως μητέρων ανηλίκων τέκνων, και δεν αφορά στις γυναίκες ασφαλισμένες στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών
(Τ.Σ.Α. Υ).

Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι δεν χορηγούνται μειωμένες συντάξεις στις ασφαλισμένες του Τ.Α.Ν.Π.Υ. και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών καθότι και στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις των ανωτέρω φορέων.

Η ανωτέρω ρύθμιση έχει αναδρομική εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος του ν.3863/2010, δηλαδή από 15/7/2010. 

Παρ. 3

Με την εν λόγω ρύθμιση εισάγεται κατώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, για τους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ. Α.Α., ως έμμισθοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, οι αποδοχές των εμμίσθων ασφαλισμένων δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Για το 2011 το ποσό της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας διαμορφώνεται στα € 693,35, και συνεπώς για τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των € 138,67 (εισφορά ασφαλισμένου 6,67% x € 693,35 = € 46,25 και εισφορά εργοδότη 13,33% χ € 693,35 = € 92,42), για τους ασφαλισμένους άνω πενταετίας.

Το ανωτέρω κατώτατο όριο αποδοχών ισχύει και για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. στους οποίους υπάγονται οι έμμισθοι ασφαλισμένοι του Ταμείου.

Σε περίπτωση που οι μηνιαίες αποδοχές υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, οι διαφορές που προκύπτουν, τόσο από την εισφορά ασφαλισμένου όσο και από την εργοδοτική εισφορά, καλύπτονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, και σε τρεις κατ' ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, εφόσον το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα € 150,00.

Για παράδειγμα εάν οι αποδοχές του εμμίσθου είναι μηνιαίως € 580,00, τότε καταβάλλονται από ασφαλισμένο και εργοδότη για κύρια ασφάλιση € 116,00, με αποτέλεσμα να προκύπτει μηνιαία διαφορά € 22,67 και ετήσια € 272,04. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις.

Η ισχύς της ρύθμισης αυτής αρχίζει από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης μήνα, δηλαδή από 1/8/2011.

Παρ. 4

Με την εν λόγω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), που απασχολούνται ως ιπτάμενο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., να συνταξιοδοτηθούν από τον Τομέα με τη συμπλήρωση 37 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, συνυπολογιζόμενου όμως και του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.3144/2003.

Η ανωτέρω δυνατότητα χορηγείται τόσο στους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και στους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), και ανεξάρτητα εάν ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης των 37 ετών συμπληρώνεται πριν ή μετά την ισχύ του ν.3863/2010.

Επιπλέον, η ανωτέρω δυνατότητα δίνεται και για τη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος, εφόσον το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ασκείται ταυτόχρονα με το Δημόσιο, ή εντός εξαμήνου από την έναρξη συνταξιοδότησης από το Δημόσιο.

Παρ. 6

Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται μέχρι 31/12/2011, η προβλεπόμενη προθεσμία από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν.3863/2010 για την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών στους από 1/1/1993 έμμισθους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, η οποία είχε λήξει στις 31/12/2010.

Κατόπιν τούτου, οι υπηρεσίες του Τομέα θα πρέπει να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών στους ενδιαφερόμενους, στις περιπτώσεις που δεν είχε ολοκληρωθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, δηλαδή μέχρι 31/12/2010.

Παρ. 7

Με την εν λόγω ρύθμιση αναδιατυπώνεται το άρθρο 57 του Κωδ. Νόμου 5945/1934, όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.982/1979, κατόπιν και της κατάργησης των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.6441/1935, όπως είχαν τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.517/1968.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 85 του νέου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.6441/1935, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.517/1968, και με τις οποίες δινόταν η δυνατότητα σε φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο σε περιφέρεια κοινότητας ή δήμου, που δεν αποτελεί πρωτεύουσα νομού, καθώς και σε κοινότητα ή δήμο μη κείμενο στο νομό Αττικής ή στους Δήμους Πειραιά και Θεσσαλονίκης, να λάβουν μισή σύνταξη, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, και συγχρόνως να συνεχίσουν να λειτουργούν το φαρμακείο τους.

Κατόπιν της κατάργησης των ανωτέρω διατάξεων κρίθηκε αναγκαία και η αναδιατύπωση του άρθρου 57 του Κωδ. Νόμου 5945/1934, όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.982/1979. Ειδικότερα, προβλέπεται αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος του Τ.Σ.Α. Υ. ασκήσει εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία θα επανέλθει στην ασφάλιση του Τομέα, ενώ σε περίπτωση άσκησης επαγγέλματος για το οποίο προκύπτει ασφάλιση στο Τ.Σ.Α.Υ. από συνταξιούχο του Τομέα, χωρίς αναστολή της σύνταξης, οι καταβληθείσες συντάξεις του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος επιστρέφονται εντόκως. Η συμμετοχή σε ιατρικά συμβούλια δεν θεωρείται άσκηση του υγειονομικού επαγγέλματος.

Η δυνατότητα που προβλεπόταν για συνταξιούχους υγειονομικούς να απασχοληθούν σε ιαματικές πηγές χωρίς αναστολή της σύνταξης καταργείται.

Παρ. 8

Με τις διατάξεις του ν.612/1977 προβλέπεται η συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, όμως το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται για 35 έτη ασφάλισης.

Με την εν λόγω ρύθμιση καθορίζεται ότι στις περιπτώσεις των από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένων (νέοι ασφαλισμένοι) που συνταξιοδοτούνται βάσει του ν. 612/1977 ως ελεύθεροι επαγγελματίες από το Ε.Τ.Α.Α., κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ο χρόνος που προστίθεται πέραν των 15 ετών θα θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για 8 έτη στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, για 4 έτη στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και για 3 έτη στη 4η ασφαλιστική κατηγορία. Για τα λοιπά έτη ασφάλισης μέχρι και το 35° έτος ασφάλισης θα θεωρηθεί ότι έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές επί της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, και συνεπώς ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα γίνει ως εξής: Για τα πρώτα 8 έτη : 2% x € 693,35 χ 8 = € 110,94
Για τα επόμενα 4 έτη : 2% χ € 852,63 χ 4 = € 68,21 Για τα επόμενα 3 έτη : 2% χ € 1.168,60 χ 3 = € 70,12 Για τα έτη πλέον των 15 και μέχρι τα 35 : 2% x € 693,35 χ 20 = € 277,34 Ποσό σύνταξης : € 526,61

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ