Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.24301/1626 - 24/10/2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4019/2011.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 216/30.09.2011 δημοσιεύτηκε ο ν. 4019/2011 « Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

Στο άρθρο 20 του ανωτέρου νόμου ρυθμίζονται σημαντικά θέματα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 6, 7α, 8 και 17.

Ειδικότερα:

1. Με την παρ. 17 δίνεται η ευχέρεια στους οφειλέτες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ που θα υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 31.10.2011 να υπαχθούν στον διακανονισμό των οφειλών που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και να έχουν- πέραν της αναστολής των αναγκαστικών μέτρων- ως επιπλέον όφελος έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής τους. Την ανωτέρω έκπτωση έχουν και όλοι όσοι έχουν υπαχθεί στον διακανονισμό του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και τηρούν τους όρους αυτού 

Στον ανωτέρω διακανονισμό υπάγονται- εφόσον υποβάλλουν αίτηση έως την 31.10.2011, και οι παρακάτω κατηγορίες οφειλετών:

Α. όσοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών σύμφωνα με το άρθρου 48 του ν. 3943/2011, ή έχουν υπαχθεί και έχουν εκπέσει της ανωτέρω ρύθμισης, (στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα για μία μόνο φορά να υπαχθούν στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011), ή οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης ρύθμισης.

Β. Οι οφειλέτες των κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ανεξάρτητα αν απασχολούν ή όχι - προσωπικό. Στους οφειλέτες αυτούς κεφαλαιοποιείται η οφειλή τους την 31.12.2010 (δηλαδή οι οφειλόμενες έως την ημερομηνία αυτή ασφαλιστικές εισφορές και τα αναλογούντα σ' αυτές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, πρόστιμα και λοιπά έξοδα διοικητικής εκτέλεσης). Στο ποσό των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης κατά τα ανωτέρω οφειλής παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών.

Επισημαίνεται ότι για τους οφειλέτες της κατηγορίας αυτής - δηλαδή των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα αν απασχολούν ή όχι προσωπικό - όπως και για τους λοιπούς οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 - εφόσον υποβάλλουν σγετική αίτηση και πέραν της 31.10.2011.

Στην περίπτωση αυτή όμως δεν θα τύχουν της έκπτωσης του 20% επί της κεφαλαιοποιημένης κατά την 31.12.2010 οφειλής τους.

Το ποσό που θα καταβάλλουν σε μηνιαία βάση όλοι οι οφειλέτες της β) κατηγορίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό:

Α. 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής τους- όταν αυτή δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ

Β. 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - όταν αυτή υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Ως προς το θέμα της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.10.211 ισχύουν τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.

Για όλα τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται στην κοινοποιούμενη παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.

2. Με τις παρ. 6 και 7α του ίδιου άρθρου 20 του ν. 4019/2011 προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση της προσαύξησης ή της σύνταξης από την ημερομηνία διακοπής της για όσα παιδιά συμπληρώνουν το 18° έτος της ηλικίας τους πριν την αποφοίτηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα οποία εντός του ιδίου έτους εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έτσι επιτυγχάνεται ίση μεταχείριση για όλα τα παιδιά τα οποία εντός του ιδίου έτους αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εισάγονται στην τριτοβάθμια.

3. Με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 διευκρινίζεται ότι ο επανακαθορισμός των ανωτάτων ποσών σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τους μέχρι 31/12/1992 μισθωτούς ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει 35 έτη (ή 10.500 ημέρες) ασφάλισης που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, εφαρμόζεται, από 1/7/2011, σε όλους όσους λαμβάνουν ή θα λάβουν σύνταξη από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων και όχι για τους ασφαλισμένους στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την άμεση ενημέρωση των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος.

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ