Κ.Υ.Α. Αριθ. πρωτ.: οικ. 16446/531 - 9/9/2011

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β’19-10-2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (A.70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του ν.1836/1989 (A.79), το άρθρο 6 του ν. 2434/1996 (A.188) και τις διατάξεις του Π. Δ/τος 245/1986 (Α 117).

2. Τις διατάξεις του ν.1346/1983 (Α 46) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων»

3. Τις διατάξεις του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (A 258).

4. Τις διατάξεις του ν.2434/1996 (A 188 ) «Μέτρα Πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (A. 98).

6. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (A.163), όπως ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (A.112).

8. Τις υπ’ αριθ. 3334 και 3335/3-8-2010 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίες μας διαβιβάσθηκαν με το υπ’ αριθ. Β129961/6-8-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

9. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247)

11. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).

12. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43408/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L210/25 της 31/07/2006).

14. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 (ΕΕ L210/12 της 31/07/2006).

15. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ Λ371/1 της 27/12/2006).

16. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L379/5 της 28/12/2006).

17. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά την Υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

18. Την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.

19. Την ανάγκη δημιουργίας συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου και εξειδίκευσης των ενεργειών των προγραμμάτων εξατομικευμένης παρέμβασης.

20. Την με αριθμό C/2007/5534/12-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

21. Τις διατάξεις του Π.4. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α’)

22. Την αριθμ. Υ350/2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

23. Την αριθμ. 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β’19-10-2010) Κ.Υ.Α.

24. Την αριθμ. 2731/26-07-2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αριθμ. Β131121/01-08-2011 Έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ.

25. Το γεγονός ότι από την ακόλουθη τροποποίηση δεν προκαλείται αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συμπλήρωση της αριθμ. 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β’19-10-2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ως εξής:

Φορείς και συγκεκριμένα, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.) και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) οι οποίοι παρέχουν κοινωνικό έργο άνευ εμπορικού χαρακτήρα δεν ανήκουν στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει εφαρμογή το Κοινοτικό Δίκαιο (πρωτογενές και παράγωγο) περί απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων.

Εκ της ανωτέρω συμπλήρωσης δεν προκαλείται αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων εξειδικεύονται περαιτέρω με εγκυκλίους του ΟΑΕΔ.

Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ