Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Ε41/401 - 17/10/2011

ΘΕΜΑ: Διαχείριση, από πλευράς Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4014 /2011 (ΦΕΚ.209/τ.Α΄/21-9-2011).

 

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1, 2 και 3, του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α΄, 3, 8 περ. β', 11, 12, 17 και 22 καθώς και του άρθρου 25 παρ.1 του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ. 209/τ.Α΄/21-9-2011) για ενημέρωση και εφαρμογή, παρέχοντας τις ακόλουθες οδηγίες.

1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του εν λόγω νόμου, από την δημοσίευση του (ΦΕΚ. 209/τ.Α΄/ 21-9-2011) απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, ενώ με αυτές της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου εξαιρούνται από την εν λόγω απαγόρευση τα ακίνητα που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην παράγραφο 2 εξαιρούνται από την απαγόρευση τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:

α) που υφίστανται προ του 1955 ή

β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τον ν. 1337/1983 (Α΄33) ή

γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή

δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α΄33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή

ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή

στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

Ακολούθως, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι, δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας, ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση και εν συνεχεία καταγράφονται αναλυτικά οι περιπτώσεις που δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις για την καταβολή ειδικού προστίμου.

Ενδεικτικά σημειώνουμε τις περιπτώσεις που ,το ακίνητο βρίσκεται σε δημόσιο κτήμα, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο πόλης, σε δάσος, σε αρχαιολογικό χώρο, σε ρέμα, σε κτίσμα ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης) κ.λπ Είναι σαφές ότι, την αποκλειστική αρμοδιότητα για την υπαγωγή ή όχι στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 έχουν οι αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, συνεπώς, για κάθε μία περίπτωση που θα προσκομίζονται έγγραφα στοιχεία, για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού, θα γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες μας ως δικαιολογητικά για τον έλεγχο των καταβλητέων εισφορών.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ /ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1α ορίζεται ότι « αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011, και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδομική άδεια, κ.λπ. …»

Αναφορικά με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος για υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 24 του εν λόγω νόμου ότι, αυτή μπορεί να υποβληθεί είτε απ’ ευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του Δήμου «από 1/10/2011 έως 30/11/2011.», τα δε δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30/11/2011.

Ωστόσο , με την με αριθ. 41498/26.9.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 8 περίπτωση β΄ του ιδίου άρθρου (άρθρο 24) του νόμου ορίζεται ότι, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις , ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η με αριθ. 41525/27.9.2011 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σύμφωνα με το αρθ. 4 αυτής, ο αριθμός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου καθορίζεται:

• Για ακίνητα κατοικίας σε είκοσι οχτώ (28) μηνιαίες ή σε δέκα (10) τριμηνιαίες δόσεις.

• Για ακίνητα άλλης χρήσης σε τριάντα τέσσερις (34) μηνιαίες ή δώδεκα (12) τριμηνιαίες δόσεις.

Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του εν λόγου άρθρου του νόμου ορίζεται ότι, για « τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στον παρόντα νόμο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατ’ εξαίρεση, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ….»

Επειδή από τις διατάξεις αυτές , προσδιορίζεται χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν το δικαίωμά τους, (ορίζεται από τον νόμο η 30/11/2011 ως καταληκτική ημερομηνία,) και προσδιορίζεται και διαδικασία , όπως προαναφέρεται, για την αποπληρωμή με δόσεις, θα πρέπει: Για όσες περιπτώσεις διαπιστώνετε, από τον έλεγχο, εκτέλεση εργασιών, για τις οποίες δεν καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες εισφορές ή εκκρεμούν στο Υποκ/μα Σήματα Αστυνομίας ή άλλων Υπηρεσιών για έλεγχο καταβλητέων εισφορών, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους, να αναμένετε την προσκόμιση στοιχείων από τα οποία θα αποδεικνύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (30/11/2011).

Στην συνέχεια και εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά , θα πρέπει οι υποθέσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι προσκόμισης του εξοφλητικού που θα αποδεικνύει την ολοσχερή εξόφληση.

Αναλυτικότερες οδηγίες για την διαχείριση των περιπτώσεων αυτών παρέχονται στην παρ. 3.2 του παρόντος εγγράφου.

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

3.1 Απόδοση ποσού στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από το καταβαλλόμενο ποσό του ειδικού προστίμου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 ,του αναφερόμενου στο θέμα νόμου, για τις περιπτώσεις που καταλαμβάνονται από αυτόν (Νόμος 4014/2011) και περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 23 αυτού, προβλέπεται απόδοση στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ενός ποσοστού από το συνολικό ποσό του προστίμου που θα καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για την υπαγωγή στις διατάξεις αυτές.

Η κατανομή στους οργανισμούς αυτούς, μεταξύ των οποίων είναι και το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.ΑΜ., θα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι « … Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία και τα ποσοστά διάθεσης του παραπάνω ποσού και οι δικαιούχοι τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Από το παραπάνω ποσό, ποσοστό έως 15%, το οποίο καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποδίδεται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κατανέμεται σε αυτούς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, «για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται…»

3.2 Διαχείριση περιπτώσεων από τις υπηρεσίες μας.

Κατά την διενέργεια ελέγχων των ασφαλιστικών οργάνων για οποιαδήποτε αιτία, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν κατασκευασθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εκτελεσθεί εργασίες, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, είτε πρόκειται για διαπιστώσεις που έλαβαν χώρα σε επιτόπιους ελέγχους των υπηρεσιών μας, είτε πρόκειται για Σήματα Αστυνομικών Τμημάτων ή Εκθέσεις Αυτοψίας Πολεοδομικών Αρχών, θα αποστέλλεται στον φερόμενο ως εργοδότη έγγραφη πρόσκληση, με την οποία θα του γνωστοποιείται η διαπίστωση του ελέγχου και θα καλείται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να προσκομίσει στοιχεία για την υπαγωγή ή όχι στις διατάξεις και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι, δια μέσου διαδικτύου, για να θεωρηθεί ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις, θα πρέπει να έχει καταβληθεί παράβολο και να έχει προχωρήσει στο βήμα « Προσωρινή Υπαγωγή», ενώ για να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, με ολοσχερή εξόφληση, πρέπει η διαδικασία αυτή να έχει προχωρήσει στο βήμα «Ολοκληρωμένη Υπαγωγή».

Επομένως:

α) Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσέλθει στην υπηρεσία και προσκομίσει στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι, για τις συγκεκριμένες εργασίες έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την αρμόδια πολεοδομική αρχή, (Προσωρινή Υπαγωγή), θα παραμένει ο φάκελος, πού θα έχει σχηματισθεί στην υπηρεσία μας, σε εκκρεμότητα μέχρι να προσκομισθεί το σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ολοσχερή εξόφληση (Ολοκληρωμένη Υπαγωγή).

Για τις περιπτώσεις που ακόμη δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα ζητείται ή έγγραφη δήλωσή του, για την πρόθεσή του ή όχι να προβεί στις ενέργειες αυτές.

β) Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσέλθει στην υπηρεσία και υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι «δεν καταλαμβάνεται η περίπτωσή του από τις διατάξεις του Ν. 4014/2011» ή ότι «δεν επιθυμεί να ρυθμίσει το θέμα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις κ.λπ.», θα συνεχίζεται κανονικά ο έλεγχος για την διαπίστωση του χρόνου κατασκευής (αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο ) και στην συνέχεια στον καταλογισμό ή όχι εισφορών.

γ) Δεδομένου ότι η προαναφερόμενη διάταξη κάνει αναφορά για μη οφειλή αναδρομικών εισφορών, για τις περιπτώσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις του εν λόγω νόμου, οι υπηρεσίες μας, αφού εξετάσουν τα προσκομιζόμενα στοιχεία και εφόσον από αυτά αποδεικνύεται υπαγωγή στις διατάξεις του εν λόγω νόμου, ακόμη και αν δεν έχουν κατά την εκτέλεση των εργασιών οι εργοδότες ασφαλίσει εργατοτεχνίτες οικοδόμους , ούτε έχουν καταλογισθεί σε βάρος τους εισφορές υπέρ αγνώστων από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, η οποία για το ΚΕΦ. Β΄ αυτού είναι η 21-9-2011, δεν θα προβαίνουν σε καταλογισμό εισφορών για τις περιπτώσεις αυτές.

Οι υποθέσεις αυτές θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως του προστίμου και αν αυτό δεν γίνει, ασφαλώς θα αναβιώσει το δικαίωμα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για καταλογισμό εισφορών από την αιτία αυτή.

δ) Επειδή με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καμία αναφορά δεν γίνεται για διαγραφή οφειλών και δεν προβλέπεται επιστροφή καταβληθέντων προστίμων κ.λπ., εισφορές που έχουν υπολογισθεί με Ε.Ε.Ο.Ε. και έχουν καταλογισθεί με Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λπ., μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου 4014/2011, η οποία για το ΚΕΦ. Β΄αυτού είναι η 21-9-2011 , δεν ακυρώνονται. Για τις περιπτώσεις αυτές, εφόσον εκκρεμεί ένσταση κατά των συνταχθεισών Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λπ. θα ακολουθηθεί κανονικά η προβλεπόμενη διαδικασία (Εισαγωγή υποθέσεων στην Τ.Δ.Ε., Διοικητικά Δικαστήρια).

ε) Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί εισφορές με Π.Ε.Ε. κ.λπ. βάσει Έκθεσης Ελέγχου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Ε.Ε.Ο.Ε.) χωρίς ασφαλισμένους (υπέρ αγνώστων) που:

• Έλαβαν χώρα από της ημερομηνίας ισχύος του νόμου, μέχρι την κοινοποίηση των οδηγιών τούτων.

• Έχουν καταλογισθεί βάσει στοιχείων της υπηρεσίας, προς αποφυγήν παραγραφής εισφορών, μετά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού , γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο ενδιαφερόμενος στην πρόσκληση ή χωρίς να έχει ενημερωθεί εκ νέου ο κάθε ενδιαφερόμενος (παλαιά σήματα κ.λπ.), και εφόσον, μετά από σχετική αίτηση που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και μετά από τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων διαπιστωθεί ότι οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 4014/2011 (έχουν δηλαδή γίνει οι κατά τα ανωτέρω ενέργειες από τους ενδιαφερόμενους, και έχουν προσκομισθεί στοιχεία που αποδεικνύουν την έναρξη διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις αυτές για « Προσωρινή Υπαγωγή» κ.λπ.) θα διενεργείται επανέλεγχος και θα προβαίνουν σε ακύρωση των πράξεων αυτών.

Ως αίτηση μπορεί να εκληφθεί και η τυχόν ένσταση που έχει υποβληθεί.

Οι υποθέσεις αυτές θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την «Ολοκληρωμένη Υπαγωγή» στις εν λόγω διατάξεις.

3.3 Τήρηση ειδικού βιβλίου αυθαιρέτων που τακτοποιούνται.

Προς αποφυγή προβλημάτων και ενιαίας αντιμετώπισης των περιπτώσεων που ρυθμίζουν οι διατάξεις του αναφερόμενου στο θέμα νόμου, θα πρέπει, τα στοιχεία που προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους ή που τυχόν κοινοποιούνται από τι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, μετά την πρωτοκόλλησή τους στο γενικό πρωτόκολλο Υποκ/τος ή στο ειδικό πρωτόκολλο τμήματος, να καταχωρούνται σε ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ που θα τηρείται μόνο για το λόγο αυτό.

Το βιβλίο αυτό θα φέρει αύξοντα (α/α) και θα καταχωρίζονται:

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου.

• Τα στοιχεία του αναφερόμενου στο έγγραφο της πολεοδομίας εργοδότη.

• Συνοπτική περιγραφή του αυθαιρέτου ή εργασίας και το στάδιο εργασιών που βρίσκεται.

• Η Διεύθυνση Έργου.

• Ο Α.Μ.Ο.Ε., εφόσον υπάρχει ή η ένδειξη αναπόγραφος, όταν δεν υπάρχει.

• Η Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης («Προσωρινή Υπαγωγή»).

• Η Ημερομηνία οριστικής τακτοποίησης θα παραμένει κενή και θα συμπληρώνεται όταν προσκομίζεται έγγραφο περί ολοσχερούς εξοφλήσεως του προστίμου (Ολοκληρωμένη Υπαγωγή).

Προκειμένου να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά κατά την διενέργεια ελέγχων, αφού πρώτα ενημερωθούν οι χειρόγραφες πινακίδες (για όσα έργα είναι απογραμμένα), θα τηρούνται σε ξεχωριστό κλασέρ ή σε περισσότερα του ενός αριθμημένα κλασέρ και θα συσχετίζονται με τυχόν σήματα αστυνομίας ή πολεοδομικών αρχών που εκκρεμούν.

Επισημάνσεις.

α) Για τις περιπτώσεις που η κατά τα ανωτέρω τακτοποίηση, αφορά κτίρια που τακτοποιούνται και δεν είναι ακόμη περατωμένα αλλά βρίσκονται ακόμη σε ημιτελή κατάσταση (επισημαίνεται ότι, δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις ακόμη και αν είχαν μέχρι 28/7/2011 ολοκληρώσει μόνο τον φέροντα οργανισμό) σημειώνεται ότι, για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα αναζητούνται κανονικά οι απαιτούμενες από τον Κανονισμό Ασφάλισης Εισφορές.

Η αναζήτηση αυτή είναι σύννομη διότι, η όποια μη καταβολή εισφορών, λόγω καταβολής ποσού δια μέσου του ειδικού προστίμου, που προβλέπει το άρθρο 25 παρ. 1, αφορά τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και δεν οφείλονται για αυτές αναδρομικά εισφορές. Είναι σαφές ότι, δεν αναφέρονται οι διατάξεις σε μελλοντικές απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για εργασίες που θα εκτελεσθούν και για τις οποίες ασφαλώς υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί.

β) Για τις περιπτώσεις στις οποίες, σε επιτόπιους ελέγχους, έχουν βρεθεί απασχολούμενοι οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιηθεί ασφαλιστικά από τους εργοδότες, αυτοί θα πρέπει να ασφαλισθούν κανονικά, για όσο χρονικό διάστημα απασχολήθηκαν. Ομοίως, σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων απασχόλησης - καταγγελιών ασφαλισμένων, εφόσον διαπιστωθεί απασχόληση από την διενεργηθείσα κατά τα γνωστά έρευνα, θα ασφαλίζονται κανονικά.

γ) Για τις περιπτώσεις στις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η κατά τα ανωτέρω διαδικασία για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου (μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών), καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η με δόσεις αποπληρωμή του ειδικού προστίμου, δεν κωλύεται (εξ’ αυτού του λόγου) η χορήγηση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.

4.1 Έκδοση αδείας ή αναθεώρησης αδείας σε δηλούμενο κτίριο.

Όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του νόμου αυτού, η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για την αλλαγή της χρήσης, δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους, που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης και εν συνεχεία ορίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου, χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο, επιτρέπεται η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού.

Επομένως, μετά την κατά τα ανωτέρω τακτοποίηση, η οποιαδήποτε έκδοση νέας οικοδομικής αδείας (προσθήκες κ.λπ.) ή αναθεώρηση υπάρχουσας αδείας για επιπρόσθετες εργασίες (αλλαγής χρήσης κ.λπ.), θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία αναγγελίας στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., δηλαδή της απογραφής , της αναζήτησης προκαταβολής, της χορήγησης Α.Μ.Ο.Ε κ.λπ.

4.2 Έκδοση οικοδομικής αδείας για νομιμοποίηση λόγω ένταξης περιοχής σε πολεοδομικό σχεδιασμό.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 24 ορίζεται ότι, « η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται, ούτε συμψηφίζεται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ συνυπολογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίησης τους, με το πρόστιμο που τους αναλογεί».

Για την εκ των υστέρων δηλαδή έκδοση οικοδομικής αδείας , λόγω ένταξης περιοχής σε σχεδιασμό πόλης κ.λπ , εφόσον έχει τακτοποιηθεί κατά τα προαναφερόμενα το κτίριο και έχει επέλθει ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, δεν θα απαιτείται από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καμία ενέργεια.

4.3 Εκτέλεση εργασιών επισκευής .

Η παράγραφος 17 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 προβλέπει ότι, για τις «περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

Για τις περιπτώσεις λοιπόν, που από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, κοινοποιούνται οι προαναφερόμενες άδειες, θα ακολουθείται αμέσως η διαδικασία της πρόσκλησης για αναγγελία των εργασιών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., την προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών για απογραφή, την προσκόμιση συμπληρωμένου του πίνακα 3 του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης κ.λπ.

Για τις αναγγελίες των εργασιών αυτών για τις οποίες εκδίδεται χωριστή άδεια θα πρέπει κατά τις απογραφές να χορηγείται χωριστός Α.Μ.Ο.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ