Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 78 - 13/10/2011

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση του χρόνου Απεργίας, κατόπιν εξαγοράς, στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3996/5-8-2011.

 

ΣΧΕΤ. :α) Οι διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 18 του Ν.3863/2010 και 40 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α’)..
β) Οι υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.22458/1664/2.9.2010, Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 & Φ.80000/21395/1450/6.10.2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του χρόνου απεργίας, καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το άρθρο 40 του Ν.2084/1992, το οποίο είχε αρχικά αντικατασταθεί από την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 αντικαθίσταται εκ νέου με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 3996/2011 και ορίζεται ότι, ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζεται , πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης , μεταξύ άλλων, και ο χρόνος απεργίας.

Η ισχύς του άρθρου 40 του Νόμου 3996/2011, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ.7 του ίδιου άρθρου , αρχίζει από 1/1/2011.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης , κατόπιν εξαγοράς , του χρόνου απεργίας ως χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 40 του Ν.3996/2011, το δικαίωμα για αναγνώριση πλασματικών χρόνων σε φορείς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, έχουν:

• Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που αυξάνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και ισχύουν από 1/1/2011 ή

• Όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 με προϋποθέσεις που μεταβλήθηκαν, καίτοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα με τις προγενέστερες διατάξεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

- Άνδρας 56 ετών με 10.000 βαρέα ένσημα, ο οποίος έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους μεταξύ των οποίων και απεργία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί με 10.500 εκ των οποίων 7.500 βαρέα στη ηλικία των 55 ετών και 9 μηνών.

- Άνδρας 59 ετών, που συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010 με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, μπορεί να επιλέξει να μην αναγνωρίσει τη στρατιωτική υπηρεσία και να αναγνωρίσει άλλους πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 μεταξύ των οποίων και απεργία για να συμπληρώσει τα 10.500 το 2011 και να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 10.800 ημερών ασφάλισης.

- Γυναίκα 56 ετών με 10.100 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010, καίτοι έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας της, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους μεταξύ των οποίων και απεργία προκειμένουνα λάβει σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και τη συμπλήρωση 10.400 ημερών ασφάλισης.

- Άνδρας που θέλει να λάβει δεύτερη σύνταξη δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40 του Ν.3996/2011,διότι οι διατάξεις για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους άνδρες (6.000 Η.Ε. και 65 ετών ) δεν εθίγησαν με το άρθρο 10 του Ν.3863/2010.

- Γονέας τέκνου με αναπηρία δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, διότι οι διατάξεις για τη χορήγηση σύνταξης στους γονείς τέκνων με αναπηρία δεν εθίγησαν με το άρθρο 10 του Ν.3863/2010.

Επισημαίνουμε ότι , εφόσον για τη συνταξιοδότηση γίνεται επιλογή διατάξεων στις οποίες το δικαίωμα θεμελιώνεται το 2010 (π.χ. συνταξιοδότηση στα 50 ή στα 55 των μητέρων οι οποίες είχαν ανήλικο παιδί όταν είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης , διάταξη που ίσχυε για θεμελίωση μέχρι 31/12/2010) δεν είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ούτε για θεμελίωση ούτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις που το δικαίωμα έχει ήδη θεμελιωθεί, (μετά την 1/1/2011), υπό την προϋπόθεση ότι, οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αναγνωρίσει το χρόνο κατά τον οποίο συμμετείχε σε απεργία κατά το παρελθόν ,ως χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα προσέρχεται στις Υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του και θα υποβάλει σχετική αίτηση, σύμφωνα με το υπ’αριθμ.1 συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.

Σημειώνουμε ότι, το δικαίωμα για την εν λόγω αναγνώριση είναι απρόθεσμο, δεδομένου ότι, δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στο νόμο, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί, η δε αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο φορέα, όμως προκειμένου να συνυπολογισθεί και να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρόνος αυτός από τον ασφαλισμένο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Η σχετική αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, (εφόσον καθίσταται συνταξιούχος από αιτήσεως).

Ευνόητο είναι ότι, ο μέγιστος δυνατός αναγνωριστέος πλασματικός χρόνος θα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν. (σχετ. Φ.80000/21395/1450/6.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

- Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσόδων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

- Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώριση υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σε περιπτώσεις που συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα μόνο φορέα Κύριας Ασφάλισης, κατόπιν επιλογής.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εν λόγω αναγνώριση :

- Αίτηση του ενδιαφερόμενου (Υπόδειγμα Νο 1).

- Βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε απεργία και η χρονική διάρκειά της (Υπόδειγμα Νο 2). Σημειώνουμε ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί οποτεδήποτε, σε αντίθεση με την παρ.18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 που προέβλεπε έκδοσή της κατά τον ίδιο χρόνο με την απεργία.

- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου σφραγισμένη από την οικεία Συνδικαλιστική Οργάνωση/ή τη ΓΣΕΕ (Υπόδειγμα Νο 3) με την οποία θα δηλώνεται ότι :

α) ο χρόνος τον οποίο ζητά να αναγνωρίσει είναι χρόνος κατά τον οποίο συμμετείχε σε απεργία

β) δεν έχει αναγνωρίσει τον εν λόγω χρόνο της απεργίας σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης και

γ) γνωρίζει πως οι εισφορές δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

- Τα σχετικά ασφαλιστικά του βιβλιάρια (ΔΑΤΕ, ΑΔΑ κλπ) από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση.

Σημειώνουμε ότι, η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, όπως ανεφέρθη ανωτέρω, θα πρέπει να φέρει σφραγίδα (η οποία θα τοποθετείται σε ευκρινές σημείο πάνω στο σώμα της ΥΔ) από την οικεία Συνδικαλιστική Οργάνωση / ή τη ΓΣΕΕ, προκειμένου να πιστοποιείται ότι, ο αιτούμενος για αναγνώριση χρόνος ασφάλισης αφορά χρόνο απεργίας (δηλ. ο οικείος Συνδικαλιστικός φορέας ή η ΓΣΕΕ θα βεβαιώνει ότι τις αναγραφόμενες στην Υπεύθυνη Δήλωση ημερομηνίες είχε προκηρυχθεί απεργία ).

Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, και τον σχετικό έλεγχο που θα προβούν οι Υπηρεσίες μας σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης του χρόνου απεργίας, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Νο 4, από τον Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα προσδιορίζεται το ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβληθεί, αντίγραφο δε της απόφασης θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής κατά τα γνωστά.

6. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Διευκρινίζουμε ότι, η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού υποβάλλεται στον ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο της απεργίας .

Κατά συνέπεια για να είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρμόδιος φορέας υλοποίησης της σχετικής αναγνώρισης θα πρέπει να είναι ο φορέας ασφάλισης στον οποίο υπήγετο ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία που έγινε η απεργία, την οποία ζητά να αναγνωρίσει.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, γίνεται με εξαγορά βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα .

Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση του χρόνου απεργίας στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα πρέπει να καταβάλλονται, υπολογίζονται σε σύνολο 20% (ασφαλισμένου και εργοδότη), οι δε αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές είναι αυτές που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση (δηλ. της ενεργούς απασχόλησης) ή οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, στις περιπτώσεις που δεν απασχολείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή απασχολείται με μειωμένη απασχόληση.

Σε καμία όμως περίπτωση οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η αναγνώριση δεν μπορεί να υπολείπονται του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Επισημαίνουμε ότι, το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για χρονικές περιόδους μέχρι 30/6/2011 ανέρχεται σε 33,04 ευρώ, διαμορφώνεται δε από 1/7/2011 μέχρι 30/6/2012 σε 33,57ευρώ και ως εκ τούτου, οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογισθεί η αναγνώριση δεν μπορεί να υπολείπονται των 826 - 839,25 ευρώ αντίστοιχα.

Σημειώνουμε ότι, το ποσό της εξαγοράς (εργοδότη και ασφαλισμένου) καταβάλλεται στο σύνολό του από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες της απεργίας που αναγνωρίζονται.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Η τυχόν καθυστέρηση καταβολής της δόσης πέραν του μηνός, εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί, συνεπάγεται επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κατά τα ισχύοντα στην νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από την σύνταξη και μέχρι την εξόφληση πόσο ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης. Συνεπώς είναι δυνατή η παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από την σύνταξη.

Επισημαίνουμε ότι, εισφορές που θα καταβληθούν για την αναγνώριση χρόνου με βάση τις παρούσες διατάξεις, δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ

Ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου απεργίας) ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί και κατ’ επέκταση να συνυπολογιστεί, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε:

- τέσσερα (4) έτη ή σαράντα οχτώ (48) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός τους έτους 2011

- πέντε (5) έτη ή εξήντα (60) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

- έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο (72) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013

- επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσερις (84) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2014 και μετέπειτα.

Επισημαίνεται ότι, χρόνοι ασφάλισης που έχουν αναγνωριστεί βάσει άλλων διατάξεων αφαιρούνται από τον συνολικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (σχετ. η αριθμ. Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 εγκύκλιος της ΓΓΚΑ σελ.4).

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. διευκρινιστικές οδηγίες παρέχονται με την εγκύκλιο 76/11 της Διεύθυνσής μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ