Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 76 - 7/10/2011

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

 

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. εγκύκλιο 12/11, εγκύκλιο 13/11 & εγκύκλιο 65/11 Εγκ. της Δ/νσής μας.

Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. Φ20021/21357/640/30.9.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. με το οποίο δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και σας γνωρίζουμε ότι :

Οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011.

Για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.

Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι οι ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δεν μπορούν να τύχουν αναγνωρίσεων και να εξαγοράσουν τους χρόνους ασφάλισης που ορίζονται στα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011.

Επισημαίνεται ότι, κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων, αποφάσεις αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου ασφάλισης που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 είναι μη σύννομες.

Για το λόγο αυτό :

Α. αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 (σχετ. εγκύκλιο 12/11), πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να ισχύουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/1992.

Β. αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, για αναγνώριση χρόνου σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 (σχετ. εγκύκλιο 13/11), θα πρέπει να ανακληθούν και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης οι εισφορές που έχουν καταβληθεί να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες κατά τα γνωστά (παρ. 8 άρθρο 27 Ν.1846/1951).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ