ΠΟΛ.1058/19-04-06

Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. με τον N. 2859/2000/ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν μετά το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄):

α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6,

β) της παραγράφου 5 του άρθρου 6,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο 1024543/1717/389/ΠΟΛ. 1038/Α0014/9-3-2006 (ΦΕΚ Β΄ 337/21-3-2006).

3. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί "Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", όπως τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ 5733/ΔΙΟΕ 179/9-2-2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) και ισχύει.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων, επειδή ο χρόνος που δόθηκε με την ΑΥΟ 1024543/1717/389/ΠΟΛ 1038/Α0014/9-3-2006, δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2006 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και τη χορήγηση εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α για τις πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από κατασκευαστικές επιχειρήσεις μέχρι και 31 Μαΐου 2006, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, η οποία έληγε στις 28 Απριλίου 2006 σύμφωνα με την ΑΥΟ 1024543/1717/389/ΠΟΛ 1038/Α0014/9-3-2006.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.