.

Ν.4235/2014

(ΦΕΚ Α'32/11.2.2014)

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ­μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ­μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπό κατασκευή