.

Ν.4314/2014

(ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014)

Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα­πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίο­δο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τρο­ποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις .

Υπό κατασκευή