Αρ. πρωτ.:Φ80000/14126/941 - 28/9/2011

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των μεταφερόμενων υπαλλήλων από τον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ν.3891/2010).

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν.3891/2010 (Α'188) «Αναδιάρθρωση εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό Τομέα» προβλέπεται η μετάταξη - μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ , σε δημόσιες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων αρχών), σε Οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ , Ν.Π.Ι.Δ , εποπτευόμενους από δημόσια αρχή αυτοτελή ή ανεξάρτητη αρχή, Δήμους και Περιφέρειες (πρώτου ή δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.

Προκειμένου να μην θιγούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα του εν λόγω μετατασσόμενου - μεταφερόμενου προσωπικού του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με το άρθρο 4, παράγραφος 10.α του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α, 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», προβλέπεται η διατήρηση του προηγούμενου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος κύριας και επικουρικής ασφάλισης , πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν τη μεταφορά του στους φορείς αυτούς.

Επισημαίνεται ότι η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.3891/2010, - όπως αυτή ορίζεται από το Π.Δ. 125 (ΦΕΚ Α , 202) - δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου 2010 και παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ