Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε41/379 - 29/9/2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21-9-2011) που αφορούν παράταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομίες για τακτοποίηση αλλαγής χρήσης ημιυπαιθρίων κ.λ.π. χώρων με το Ν. 3843/2010.

 

ΣΧΕΤ: Τα ΓΕ: Ε41/139/25-05-2010, Ε41/282/11-10-2010, Ε41/27/28.1.2011 και Ε41/165/11-4-2011.

Οι διατάξεις του Β΄ΚΕΦ. του Νόμου 3843/2010 που ρυθμίζουν θέματα «τακτοποίησης» αλλαγής χρήσης ημιυπαιθρίων και λοιπών χώρων εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου της οικοδομής, κοινοποιήθηκαν με το ΓΕ: Ε41/139/25-05-2010.

Εν συνεχεία με το ΓΕ: Ε41/282/11-10-2010 παρασχέθηκαν διευκρινίσεις, και με το ΓΕ: Ε41/27/28.1.2011 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3904/2010 με την οποίες, δόθηκε παράταση προθεσμίας για υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές καθώς και επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3897/2010 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες καταβολής του ειδικού προστίμου.

Ακολούθως με το ΓΕ: Ε41/165/11-4-2011 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3937/2011, με τις οποίες δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών και καταβολής πρώτης δόσης .

Δια του παρόντος κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21-9-2011) … σύμφωνα με τις οποίες, «Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α΄62) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ιδίου ως άνω νόμου παρατείνεται αφότου έληξαν μέχρι την 31.10.2011.
Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου , που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30.12.2011.»

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δίδεται νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών και καταβολής πρώτης δόσης και δεν επέρχεται καμία άλλη μεταβολή στο χρόνο εξοφλήσεως, μηνιαίων δόσεων κ.λπ.

Κατά συνέπεια , στις περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο οικοδομοτεχνικού έργου διαπιστωθεί ότι έχει συντελεστεί κλείσιμο ημιυπαιθρίων χώρων κ.λπ, αλλαγή χρήσης χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποία βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου της οικοδομής, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε μέχρι 2/7/2009, θα πρέπει να αναμένετε την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων για την υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές μέχρι 31/10/2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ΓΕ: Ε41/139/25-05-2010, Ε41/282/11-10-2010, Ε41/27/28.1.2011 και Ε41/165/11-4-2011.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ