Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Α23/268/28 - 27/9/2011

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) σε περίοδο απεργιών των ιδιοκτητών τους.

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) κατά τις χρονικές περιόδους στις οποίες οι ιδιοκτήτες τους πραγματοποίησαν απεργίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική αρχή που διέπει την ασφάλιση των μισθωτών είναι ότι, ως χρόνος ασφάλισης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρέχεται εξαρτημένη εργασία (άρθρο 2 παρ.1 του αν.ν.1846/1951).

Για τον χαρακτηρισμό της εργασίας ως εξαρτημένης απαιτείται:

• Η αυτοπρόσωπη παροχή (προσωπική εργασία).

• Η υποβολή στην διευθυντική εξουσία ενός προσώπου (φυσικού ή νομικού) το οποίο καθορίζει τον τρόπο, τον τόπο, τον χρόνο, τα μέσα, το είδος και το περιεχόμενο της εργασίας (εργοδότης).

• Η ύπαρξη υπηρεσιακής και οικονομικής εξάρτησης του παρέχοντος την εργασία με τον εργοδότη.

Παροχή εξαρτημένης εργασίας υπάρχει και όταν απλώς δεσμεύεται η ελευθερία του μισθωτού, προκειμένου να είναι έτοιμος προς παροχή της εργασίας του, αν από τις περιστάσεις παραστεί ανάγκη.

Σύμφωνα με ανωτέρω, η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) θα πρέπει να συνεχιστεί για όλο το χρονικό διάστημα των απεργιακών κινητοποιήσεων των ιδιοκτητών τους, αφού η μη παροχή εργασίας τους οφείλονταν σε υπαιτιότητα των εργοδοτών, ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν σε κατάσταση διαρκούς, πλήρους και άμεσης διάθεσης των σωματικών και πνευματικών τους δυνάμεων, ώστε αν παραστεί ανάγκη να αναλάβουν εργασία.

Πάντως, οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην 6/7/2011 καθώς και την περίοδο 18/7/2011-5/8/2011, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον καταβληθούν μέχρι 31/10/2011.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ