.

Ν.4330/2015 

ΦΕΚ Α'59/16.6.2015 
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (κύρωση µε το ν. 4172/2013, Α΄167)

Άρθρο 2 Υπόχρεος για την απόδοση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου

Άρθρο 3 Απαλλαγή χρηµατικών δωρεών από το φόρο

Άρθρο 4 Επαναπροσδιορισµός των καθαρών κερδών για τα πρατήρια καπνοβιοµηχανικών προϊόντων

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2015