Αρ. πρωτ.: Φ.10060/οικ.20212/2471 - 12/9/2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 61 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

 

Με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 61 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) καθορίζεται ενιαίο ποσοστό εισφοράς των συνταξιούχων (παλαιών και νέων ασφαλισμένων) του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) για την ασφάλιση τους για παροχές περίθαλψης στον Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ.

Ειδικότερα:

Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλεται από τους συνταξιούχους του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που είναι ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) και από 1-1-1993 (νέοι ασφαλισμένοι) στον Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) για παροχές περίθαλψης καθορίζεται ενιαίο και ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλομένων συντάξεων και κατανέμεται σε ποσοστό 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του Τομέα συνταξιοδότησης.

Ο Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης κάθε συνταξιούχου την ανωτέρω εισφορά και να αποδίδει το σύνολο αυτής στον Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του Ταμείου.

Ως έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης ορίζεται η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου (1-10-2011).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, για την άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών σας, προς εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ