Ερώτηση

Επιχείρηση που βρίσκεται σε διαδικασία διακοπής εργασιών, έχει θεωρήσει στοιχεία το 1992. Υπάρχουν αχρησιμοποίητα στοιχεία από την συγκεκριμένη θεώρηση, τα οποία και έχει απολέσει. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. - TAXIS στην αρμόδια ΔΟΥ, έγινε το 1998. Σήμερα η ΔΟΥ ζητάει για ακύρωση τα στοιχεία αυτά και στην προκειμένη περίπτωση επιβάλει πρόστιμο για τα απολεσθέντα στοιχεία. Σύμφωνα όμως με την ΠΟΛ.1269/28-12-11 «...ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. - TAXIS...». Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν στην περίπτωση αυτή οφείλεται πρόστιμο για την απώλεια όπως ζητάει η ΔΟΥ ή όχι.

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1114/4.5.2012 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, ισχύουν τα εξής:

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που ανέκυψαν, σχετικά με θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1269/28.12.2011, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Με τις νέες διατάξεις τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1102/14.7.2005 και ορίζεται πλέον ότι, πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του ΚΒΣ, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΚΒΣ-TAXIS, σε κάθε δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ).
 2. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση προσκόμισης των θεωρημένων και αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση κατά τη διαδικασία διακοπής εργασιών αφορά μόνο τα στοιχεία που θεωρήθηκαν μέσω TAXIS ή και με το χειρόγραφο σύστημα στις περιπτώσεις μη λειτουργίας του TAXIS (βλάβη κ.λπ.), μετά την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος TAXIS - ΚΒΣ στην εκάστοτε ΔΟΥ και όχι τα στοιχεία που έχουν θεωρηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή κι έχουν καταχωρηθεί εκ των υστέρων στο εν λόγω υποσύστημα.
 3. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι η οικειοθελής προσκόμιση αχρησιμοποίητων στοιχείων από τους φορολογουμένους, που έχουν θεωρηθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος ΚΒΣ-TAXIS στη ΔΟΥ, δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 4. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα με την παράγραφο 2 της προαναφερόμενης ΑΥΟ ΠΟΛ.1269/28.12.2011, αφορούν περιοριστικά την υποχρέωση προσκόμισης για ακύρωση, κατά τη διαδικασία παύσης εργασιών, των θεωρημένων κι αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων.
 
Συνεπώς η ανωτέρω απόφαση δεν αφορά τις διαδικασίες και προθεσμίες δήλωσης της παύσης ΦΗΜ ή της προσκόμισης για σφράγιση στη ΔΟΥ του σχετικού βιβλιαρίου συντήρησης, που συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν.
 
5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν παρακωλύεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου από τις διατάξεις της ως άνω απόφασης, σε περίπτωση που ο αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ κρίνει σε ειδικές περιπτώσεις ότι πρέπει να ζητηθούν τα φορολογικά στοιχεία που έχουν θεωρηθεί πριν τη λειτουργία του υποσυστήματος TAXIS, για λόγους ελέγχου.

Περισσότερα θέματα σχετικά με το φορολογικό ποινολόγιο, μπορείτε να βρείτε στο νέο μας βιβλίο “Ανάλυση – Ερμηνεία Φορολογικού Ποινολογίου”.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.