Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ.20392/1374 - 7/9/2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 63 και 66 του ν.3996/2011.

 

1. Αρθρο 66

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α') θεσπίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η δυνατότητα υπαγωγής απολυόμενων στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 και της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης Φ21/οικ. 1177/31.5.2001 (Β' 709), υπό την προϋπόθεση παραμονής σε κατάσταση ανεργίας για 3 μήνες (αντί των 12 μηνών που απαιτούνταν έως την έναρξη ισχύος του ν.3996/2011).

Ειδικότερα, με τη διάταξη της περίπτωσης γ', της παραγράφου 5 του άρθρου 66 του ν.3996/2011, οι ανωτέρω εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις δύνανται, κατόπιν αιτήσεως, να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ.

Εφιστούμε στο σημείο αυτό την προσοχή σας ότι τα ανωτέρω αφορούν αιτήσεις που υποβάλλονται από 5.8.2011 έως και την 31.12.2012.

2. Αρθρο 63

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3551/2007 (Α' 76) και 20 του ν. 3769/2009 (Α' 105) δόθηκε η δυνατότητα αναστολής καταβολής των πάσης φύσεως οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3551/2007 μέχρι 31.12.2010, δηλαδή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

Επειδή όμως οι ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά και να ανταπεξέλθουν στις αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει τον κλάδο αυτό και τη ναυτιλία γενικότερα, ιδιαίτερα στην παρούσα εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων του κλάδου.

Έτσι, με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 ορίζεται ότι οι μέχρι 31.12.2010 πάσης φύσεως οφειλές τους κεφαλαιοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, αναστέλλεται μέχρι την 31.12.2013 η λήψη αναγκαστικών μέτρων εις βάρος τους και χορηγείται στις επιχειρήσεις αυτές από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Η κεφαλαιοποίηση των οφειλών και η αναστολή ισχύει υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ανωτέρω τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα, αφότου αυτές κατέστησαν απαιτητές, οι υπόχρεες επιχειρήσεις διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Όσες επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 3551/2007 έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων μπορούν να εξακολουθήσουν να υπάγονται στις διατάξεις αυτές ή μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 54 επόμενα του ν. 3863/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Μετά τις 31.12.2013 οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 3551/2007 υπάγονται στην τότε ισχύουσα νομοθεσία. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011.

Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και την ενημέρωση των ασφαλισμένων σας.

Η Γεν. Γραμματέας
Αθηνά Δρέττα