Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 69 - 13/9/2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.

 

Καλυπτόμενα πρόσωπα.

Με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ. Α΄/5.8.11), διευρύνεται ο κύκλος των ασφαλισμένων, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977.

Έτσι, από την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, στο πεδίο εφαρμογής της ευεργετικής αυτής ρύθμισης περί συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, με συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.050 ημερών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, με χορηγούμενο ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης, υπάγονται πλέον και οι ασφαλισμένοι σε φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις παθήσεις τους αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη

Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, συνυπολογίζεται όχι μόνο ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση αλλά και κάθε άλλος χρόνος που πραγματοποιήθηκε σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χρόνος, ο οποίος, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης, όπως π.χ. ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας με τις προϋποθέσεις του Ν. 1358/1983, ο χρόνος επιδότησης λόγω ανεργίας, ασθένειας κ.λ.π.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011, η οποία σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 65/11, οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και εξής με διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του Ν.3863/2010 δεν έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 και γι’ αυτούς εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, τα καλυπτόμενα από την κοινοποιούμενη διάταξη πρόσωπα, καθώς και όλες οι κατηγορίες ασφαλισμένων που υπάγονται στην διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 –η οποία δεν τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010- δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες 4050 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (πλην του χρόνου συνταξιοδότησης αναπηρίας).

Κατά συνέπεια ο χρόνος ανεργίας και ασθένειας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση που η επιδότηση έλαβε χώρα μέσα στην τελευταία 10ετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και μέχρι 200 ημέρες για κάθε αιτία.

Ποσό σύνταξης

Ο προσδιορισμός της ασφαλιστικής κλάσης γίνεται με βάση τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας μας. Το ποσό της σύνταξης καθορίζεται από τις παρ. 2-4 του άρθρου 1 του Ν. 612/77, δηλ. είτε με βάση το συνολικό αριθμό ημερών (πραγματικό χρόνο) ασφάλισης- οπότε υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης του ποσού σύνταξης με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, εφόσον υπάρχει σχετική κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών- είτε με βάση τον πλασματικό χρόνο των 10.500 ημερών ασφάλισης, οπότε το ποσό της σύνταξης δεν είναι δυνατό να προσαυξηθεί με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού της σύνταξης θα γίνεται από τον ίδιο ασφαλισμένο με σχετική δήλωσή του.

Τέλος, στις περιπτώσεις που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης θα προσαυξάνεται με επιδόματα οικογενειακών βαρών.

Ισχύς διάταξης

Η παρούσα διάταξη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 5.8.2011.

Αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα καθώς και αιτήσεις που έχουν απορριφθεί και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων την 5.8.11.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ