Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/20577/603 - 7/9/2011

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 2β του αρθ. 38 του Ν. 3986/2011.

 

Με την αριθμ. Φ.80000/17818/514/25.7.2011 σας γνωστοποιήσαμε ότι η ειδική εισφορά 1% της παρ. 2β του αρθ. 38 του Ν. 3986/2011 υπέρ του ΤΠΔΥ επιβάλλεται όχι μόνον επί των τακτικών αποδοχών αλλά και ανεξαιρέτως και χωρίς διάκριση επί όλων των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων.

Επειδή η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της ιδίας βάσης (βασικός μισθός, πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις) επί της οποίας υπολογίζεται και η ειδική εισφορά 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας της παρ. 2α του ιδίου άρθρου και νόμου και δοθέντος ότι με την αρίθμ. 2/61158/0022/29.8.2011 Εγκύκλιο του ΓΛΚ «α) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας...» διευκρινίζεται ότι δεν υπόκειται στην εισφορά 2% ποσά που καταβάλλονται ως δαπάνες μετακίνησης σας γνωρίζουμε για λόγους ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων ότι και η εισφορά 1% υπέρ του ΤΠΔΥ δεν θα ενεργείται επί των εν λόγω δαπανών μετακίνησης.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση οι Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στην διάθεσή σας.

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΔΡΕΤΤΑ