Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/450 - 27/6/2011

ΘΕΜΑ : «Αντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.»

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. Γ41/17/20-5-2011 Γενικό Έγγραφο

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. 690/6-6-2011 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο οι Υπηρεσίες του Οργανισμού που χρησιμοποιούν το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης για χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, στράτευσης, οικογενειακών, μητρότητας κ.λ.π., θα αντλούν, εφεξής, τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. και Ο.Α.Ε.Δ.

Συνεπώς από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, παύει η διαδικασία θεώρησης από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των «ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» που εκδίδονται προκειμένου να υποβληθούν στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ