Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/103 - 1/7/2011

ΘΕΜΑ: Πάγια διαδικασία διενέργειας ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων.

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Πάγια διαδικασία διενέργειας ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων»

Από την μελέτη των αντλούμενων από το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στοιχείων προκύπτει ότι, αυξημένος αριθμός εργοδοτών δεν καταβάλλει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών τις δηλωθείσες μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) ασφαλιστικές εισφορές.

Κατόπιν αυτού και προκειμένου να μην καθυστερεί η διαδικασία καταλογισμού των μη καταβληθεισών εισφορών καθώς και αυτή της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξής τους, καθιερώνεται άμεσα (από τη λήψη του παρόντος) πάγια διαδικασία διενέργειας ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων σύμφωνα με τα κάτωθι:

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων

Αμέσως μετά τη λήξη του μήνα υποβολής των τριμηνιαίων Α.Π.Δ. και το αργότερο μέχρι το μέσο του μεθεπόμενου μήνα θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί έλεγχοι Δηλωθέντων – Καταβληθέντων σε όλους τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και να τους έχουν επιδοθεί οι αντίστοιχες Πράξεις Καταλογισμού.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία το αναλυτικό πλάνο ολοκλήρωσης των ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων διαμορφώνεται σε ετήσια βάση ως εξής :

• Έως 15 Μαρτίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγούμενου έτους

• Έως 15 Ιουνίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και το πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Σεπτεμβρίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και το δεύτερο ημερολογιακό τρίμηνο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Δεκεμβρίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και το τρίτο ημερολογιακό τρίμηνο του τρέχοντος έτους

* Εφόσον η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα.

Τυχόν λανθασμένες εγγραφές Α.Π.Δ. θα πρέπει να διορθώνονται εγκαίρως, ώστε ακολούθως να είναι δυνατή η διενέργεια των εν λόγω ελέγχων.

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών έργων

Αμέσως μετά τη λήξη του μήνα υποβολής των μηνιαίων Α.Π.Δ. και το αργότερο μέχρι το μέσο του μεθεπόμενου μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διενέργεια ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων σε όλους τους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων και να τους έχουν επιδοθεί οι αντίστοιχες Πράξεις Καταλογισμού.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία το αναλυτικό πλάνο των ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων διαμορφώνεται σε ετήσια βάση ως εξής :

• Έως 15 Ιανουαρίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

• Έως 15 Φεβρουαρίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

• Έως 15 Μαρτίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους

• Έως 15 Απριλίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Μαΐου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Ιουνίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Ιουλίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Αυγούστου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Μάιο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Σεπτεμβρίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Οκτωβρίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Νοεμβρίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους

• Έως 15 Δεκεμβρίου για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους

* Εφόσον η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, κρίνεται απολύτως αναγκαία η καθολική και απαρέγκλιτη τήρηση των χρονικών ορίων και των οδηγιών του παρόντος Γενικού Εγγράφου.

Υπεύθυνοι για την τήρηση των όσων ορίζονται στο παρόν Γενικό Έγγραφο είναι οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εσόδων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ