Αριθμ. Φ11321/10191/582 - 2/6/2011

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179, Α΄), «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 27 του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ Α΄ 127) και της παρ. 2 του άρθ. 33 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272, Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ 201, Α΄), «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/τος 213/1992 (ΦΕΚ 102, Α΄), «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ262/7−9−2010 (ΦΕΚ 1507, Β΄), απόφασης του Πρωθυπουργού, «Σύσταση μιας θέσης Αναπληρωτή Υπουργού».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ275/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη.

6. Τις διατάξεις του π.δ./τος 89/7−9−2010 (ΦΕΚ 154, Α΄), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις υπ’ αριθμ. 78/14/31−3−2011 και 87/15/7−4−2011 αποφάσεις του.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,

αποφασίζουμε:

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (AYE 57440/13.1.38 ΦΕΚ 33, Β΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Β της υπ’ αριθμ. Φ21/21/385/6.2.1985 (ΦΕΚ 63, Β΄) απόφασης Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Αρμόδιο να αποφανθεί σε αίτημα αναγνώρισης δικαιώματος σε σύνταξη αναπηρίας, γήρατος και θανάτου είναι το Περιφερειακό Υποκατάστημα ή , από της έκδοσης της κατά την παρ. 3 του άρθρου 4 απόφασης Διοικητή και το Τοπικό Υποκατάστημα, στην περιοχή του οποίου κατοικεί ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειας του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στους Διευθυντές των παραπάνω Υποκαταστημάτων, μπορεί να ανατίθεται η αρμοδιότητα να αποφαίνονται σε αιτήματα αναγνώρισης δικαιώματος σε σύνταξη αναπηρίας, γήρατος και θανάτου και για ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφαλιστική περιοχή άλλου Τοπικού Υποκαταστήματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ