Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.2087/113 - 11/7/2011

ΘΕΜΑ: Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999

 

Σε συνέχεια της αριθ. Φ.80000/20685/1190/9.11.2010 εγκυκλίου μας, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων, μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010, σας κοινοποιούμε την 157363/0092/1.11.2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου που αναλαμβάνουν εργασία ως μισθωτοί εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 ή αυτοαπασχολούνται, και σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010, έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και στους συνταξιούχους φορέων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με δημοσιουπαλληλικές διατάξεις ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης, ακόμη και εάν πρόκειται για συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3863/2010.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που απασχολήθηκε ως διοικητικός υπάλληλος στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και συνταξιοδοτήθηκε με διατάξεις του ν.3163/1955, σε περίπτωση που αναλάβει μισθωτή εργασία εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αυτοαπασχοληθεί, εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010. Εάν όμως επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στην περίπτωση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει.

Αντίστοιχα, συνταξιούχος του ΤΑΠ-ΟΤΕ, σε περίπτωση που αναλάβει μισθωτή εργασία ή αυτοαπασχοληθεί εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει.

2. Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας είναι ασφαλισμένο σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης και συνταξιοδοτηθεί από ένα εξ αυτών, αλλά συνεχίζει την ασφάλισή του στο δεύτερο φορέα, θεωρείται ότι από τη συνταξιοδότησή του και μετά είναι απασχολούμενος συνταξιούχος, ανεξαρτήτως του χρόνου αναλήψεως της εργασίας ή της έναρξης της αυτοαπασχόλησης, και κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει (σχετική η 531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή ακόμη και στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος ασφαλίζεται στο δεύτερο φορέα λόγω ιδιότητας, χωρίς να ασκεί το επάγγελμα.

Για παράδειγμα μηχανικός που απασχολήθηκε στη ΔΕΗ, και ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του από τον ΟΑΠ – ΔΕΗ συνεχίζει να ασφαλίζεται λόγω ιδιότητας στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, θεωρείται απασχολούμενος συνταξιούχος, και στην περίπτωσή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει, σε αντίθεση με τα περιλαμβανόμενα στην αριθ. 157363/0092/1.11.2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο λαμβάνει δύο συντάξεις, μία από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με δημοσιουπαλληλικές διατάξεις ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, και δεύτερη από φορέα κύριας ασφάλισης, για τα εν λόγω πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010.

4. Ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση που χορηγείται από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), αυτή θα συνυπολογίζεται με την κύρια σύνταξη που καταβάλει ο Τομέας, προκειμένου να γίνεται ο προβλεπόμενος από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει, έλεγχος για την περικοπή της σύνταξης.

Αντίστοιχα, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους υγειονομικούς που έχουν υπαχθεί στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), και λαμβάνουν την προβλεπόμενη προσαύξηση της κύριας σύνταξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ