Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/106 - 7/7/2011

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την απογραφή – τη διόρθωση - την επικαιροποίηση και την επιβεβαίωση των στοιχείων των μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΣΧΕΤ. : Τα Γ30/296/21-6-2010, Γ30/316/24-6-2010, Γ99/1/5-1-2011, Γ99/101/9-6-2011 & Γ99/104/24-6-2011 γενικά έγγραφα της Διοίκησης

Θέτουμε υπόψη σας τον Οδηγό Εφαρμογής Απογραφής Έκδοση 2.2. Ιουλίου 2011 της Ομάδας Διαχείρισης Έργου Απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα http://apografi.gov.gr/manuals και αφορά τις απαιτούμενες άμεσες ενέργειες του προσωπικού που είχε απογραφεί κατά την Α’ Φάση της Απογραφής του προσωπικού στα πλαίσια της σύστασης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής σύμφωνα με τα Γ30/296/21-6-2010 και Γ30/316/24-6-2010 γενικά έγγραφά μας.

Σημειώνουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει ατομική υποχρέωση για την απογραφή, μπορεί δε να υποβοηθηθεί είτε από την Ομάδα Υποστήριξης απογραφής του προσωπικού που είχε συσταθεί κατά την Α’ Φάση είτε από τους Διαχειριστές των στοιχείων απογραφής των υπαλλήλων που ορίστηκαν κατά τη Β’ Φάση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα στοιχεία θα επιβεβαιωθούν από τον πιστοποιημένο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή τους Διαχειριστές των στοιχείων της απογραφής της Μονάδας όπου υπηρετεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον Οδηγό Εφαρμογών Διαχείρισης Προσωπικού Έκδοση 3.1. Ιουνίου 2011 που είναι επίσης διαθέσιμος στην ιστοσελίδα http://apografi.gov.gr/manuals

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ