Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.16280/1068 - 14/7/2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α', 152/15-7- 2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015». Με το άρθρο 44 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται σημαντικά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα. Για την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Παράγραφος 6

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο ποσού σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τους μισθωτούς ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, που έχουν πραγματοποιήσει 35 έτη ασφάλισης ή 10.500 ημέρες εργασίας.

Συγκεκριμένα, σκοπός της διάταξης, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση, είναι το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους μισθωτούς ασφαλισμένους για 35 έτη ασφάλισης ή 10.500 ημέρες εργασίας συμπεριλαμβανομένων, από 1.7.2011, και των οικογενειακών επιδομάτων, να μην υπερβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 €).

Έτσι, π.χ. ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της δικαιούμενης μηνιαίας σύνταξης (μαζί με οικογενειακά επιδόματα) ανέρχεται σε 2850,00 ευρώ, θα δικαιωθεί σύνταξης ύψους 2.773,40 ευρώ, δηλαδή θα περιοριστεί στο ανωτέρω πλαφόν.

Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξαγόμενο ποσό σύνταξης (μαζί με οικογενειακά επιδόματα) δεν υπερβαίνει το ανωτέρω πλαφόν (σήμερα 2.773,40 ευρώ), δεν θα γίνεται καμία περικοπή.

Στην περίπτωση, π.χ. ασφαλισμένου του πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της μηνιαίας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειακών επιδομάτων, είναι 2.500,00 ευρώ, το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης θα είναι 2.500,00 ευρώ μηνιαίως.

Διευκρινίζουμε, λοιπόν, ότι το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συντάξιμων αποδοχών. Σε αυτό το ποσό θα προστίθενται τα οικογενειακά επιδόματα, το δε άθροισμα των ανωτέρω ποσών (σύνταξη +οικογενειακά επιδόματα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 €).

Η ουσιώδης, επομένως, διαφοροποίηση που επέρχεται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι ότι οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών επιδομάτων δεν προσαυξάνουν πλέον το 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά, από 1/7/2011, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3896/2011, συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο ποσό, δηλαδή στο 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του α.ν.1846/1951.

Παράγραφος 7

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής επαναοριοθετείται το ανώτατο ποσό καταβλητέας σύνταξης για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 με συνολικό χρόνο ασφάλισης πέραν των 35 ετών ασφάλισης.

Όπως είναι γνωστό, με την παρ.2 του άρθρου 25 του ν. 3863/2010 ορίστηκε ότι το ποσό της σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία μετά τα 35 έτη αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες υπηρεσίας πέραν του 35ου έως και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες υπηρεσίας πέραν του 37ου μέχρι και του 40ου. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και πέραν του ποσοστού (80% των συντάξιμων αποδοχών) της προηγούμενης παραγράφου.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι, η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται και πέραν του 80% των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών, αλλά το τελικά χορηγούμενο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 €).

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της διάταξης, δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου για ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με δεδομένο ότι, οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 ισχύουν από 1.7.2011 παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και την προσαρμογή του ανώτατου ύψους καταβλητέων συντάξεων σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις.

Παράγραφος 8

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επέρχεται τροποποίηση στο ανώτατο όριο ποσού κύριας σύνταξης για τους εισερχόμενους στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα Ειδικά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών.

Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 3 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160, Α') και ορίζεται ότι, το ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των από 1.1.1993 ασφαλισμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.2084/1992, το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 €).

Η ουσιώδης επομένως διαφοροποίηση που επέρχεται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι ότι οι προσαυξήσεις λόγω παιδιών δεν προσαυξάνουν πλέον το τετραπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αλλά, από 1.7.2011, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3986/2011, συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο ποσό, δηλαδή στο 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ (σήμερα 2.773,40 €).

Επισημαίνεται η έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης και παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή της.

Παράγραφος 9

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αναπροσαρμόζονται από 1.8.2011 τα ποσοστά εισφορών υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α' του ν.2961/1954 (ΦΕΚ 197, Α'), όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 6 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165, Α'), εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, υπέρ του κλάδου ανεργίας, αυξάνονται κατά 0,5% αντιστοίχως. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών των μισθωτών, όπως αυτές ορίζονται στις ίδιες ως άνω διατάξεις, και καταλαμβάνουν όλους τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

Με δεδομένο ότι η ανωτέρω αναπροσαρμογή χωρεί από 1.8.2011, παρακαλούμε για την άμεση παροχή οδηγιών προς τα Υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και την ενημέρωση των εργοδοτών.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ