Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/108 - 15/7/2011

ΘΕΜΑ: Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών.

 

ΣΧΕΤ. : Τα Ε33/494/9-12-2008, Γ99/1/47/14-3-2011, Ε33/160/22-4-2010 και Γ99/1/75/13-5-2011 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε συνέχεια των αναφερομένων στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκ/των και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να προβούν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών & άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων.

Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών των αρμοδίων Υπηρεσιών, όπως με ευθύνη τους μεριμνούν για την άμεση διεκπεραίωση των υποβληθεισών αιτήσεων των εργοδοτών καθώς και την διαβίβαση αυτών στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την έκδοση αποφάσεων.

Εφόσον διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών εισφορών με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης, τότε θα λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα εις βάρος των επιχειρήσεων και των κατά νόμο υπευθύνων αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ