Αρ. πρωτ.: οικ.16331/267 - 14/7/2011

ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3986/11 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ».

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 152/Α/01-07-2011 δημοσιεύτηκε ο ν.3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» στο άρθρο 44 του οποίου, ρυθμίζονται, μεταξύ των άλλων και θέματα που αφορούν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Άρθρο 44
Παραγρ. 4α, 4β, 4γ.

Με τη διάταξη της παραγρ. 4α του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι από τις προβλεπόμενες στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρ. 4 του ν.2458/1997 ασφαλιστικές κατηγορίες, επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, οι πέντε πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες δύο προαιρετικές.

Με τη παράγρ. 4β του ανωτέρου άρθρου ορίζεται ο τρόπος κατάταξης και μετάταξης των ασφαλισμένων του Κλάδου στις ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγρ. 1 του άρθρ.4 του ν.2458/1997.

Ειδικότερα:

Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές κατηγορίες ανά τριετία, με εξαίρεση τη μετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία πραγματοποιείται μετά από πέντε έτη ασφάλισης, ως εξής:

Από την 1η στη 2η κατηγορία μετά από 5 έτη ασφάλισης
Από την 2η στη 3η κατηγορία μετά από 3 έτη ασφάλισης (8 συνολικά)
Από την 3η στη 4η κατηγορία μετά από 3 έτη ασφάλισης (11 συνολικά)
Από την 4η στη 5η κατηγορία μετά από 3 έτη ασφάλισης (14 συνολικά)

Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, μπορούν να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία απ’αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ή εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξουν κατώτερη.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά, εάν δεν είχε επιλέξει την ανώτερη.

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει υποχρεωτική κατηγορία ανώτερης εκείνης στην οποία υπάγεται, σύμφωνα με το χρόνο ασφάλισής του, έχει τη δυνατότητα να παραμείνει σε αυτή για το σύνολο του χρόνου που απαιτείται, έως ότου η επιλεγείσα κατηγορία καταστεί υποχρεωτική, σύμφωνα με τα ανωτέρω και στη συνέχεια να μεταταγεί σε ανώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία.

Σε περίπτωση αίτησης επαναφοράς από προαιρετική σε υποχρεωτική κατηγορία, η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία θα κατατασσόταν υποχρεωτικά ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με το χρόνο ασφάλισής του.

Σημειώνουμε επίσης, ότι στο συνολικό χρόνο ασφάλισης για την υποχρεωτική μετάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία δεν θα προσμετρούνται τα έτη που διανύθηκαν στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλλει στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από τη 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας ή τριετίας ή από τη 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης του ασφαλισμένου για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Η υποχρεωτική μετάταξη των ήδη ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ισχύει από 1-1-2012 και επισημαίνεται ότι, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης η μετάταξη στην αμέσως επόμενη υποχρεωτική κατηγορία πραγματοποιείται, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος ασφάλισης για τη μετάταξη στην επόμενη κατηγορία, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πλεονάζοντα έτη ασφάλισης σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ