Ερώτηση

Η εταιρεία εκδίδει μηχανογραφικά παραστατικά με σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος της εταιρείας ή του Η/Υ, εκδίδει χειρόγραφα με ένδειξη ΑΥΟ ΠΟΛ 1083/2003 (αν καλύπτει τις προϋποθέσεις της)? Πρέπει να γίνει έπειτα γνωστοποίηση στην εφορία?Ευχαριστώ.

Απάντηση

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2-6-2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/19-6-2003) εξακολουθούν να ισχύουν, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους, βάσει των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα αυτού.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης - κατάστασης της παραγράφου 6 (σημεία α, β, γ και δ) της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο. παύει να ισχύει, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με το σημείο ε' της ίδιας ως άνω παραγράφου. Παύει επίσης να ισχύει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης - γνωστοποίησης της παραγράφου 7 (σημεία α, β και γ) της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. και διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και μέχρι την επαναλειτουργία της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., μπορεί να εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία από μηχανογραφικά στελέχη, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς σήμανση λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με αρ. μητρώου».

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, σε περίπτωση βλάβης του φορολογικού μηχανισμού, δεν συμπληρώνεται η φράση “ Αθεώρητα βάση της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1083/2003”, αλλά η ένδειξη «Χωρίς σήμανση λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με αρ. μητρώου». Γνωστοποιείται όμως στην εφορία η έκδοση των αθεώρητων στοιχείων ,όπως προβλέπεται και από την πολ.1270/2011 όπως παρατίθεται κατωτέρω.

“ΠΟΛ. 1270/2011
Άρθρο 1
Τρόπος Υποβολής
1. Η υποβολή των κατωτέρω γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει, από υπουργικές αποφάσεις καθώς και από θέσεις της Διοίκησης, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.:
..........
1.8 Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από μηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με την οποία σημαίνονται.

Η ομάδα της AST BOOKS.