Αριθ. 74953 οικ. - 22/8/2011

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αμοιβής ασκούμενων δικηγόρων.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 33 του ν. 3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄/ 11).

β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας….και άλλες διατάξεις» (Α΄/112).

γ) Του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013» (Α΄/267), όπως ισχύει.

δ) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄/131).

ε) Του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄/247), όπως ισχύει.

στ) Του ν.δ/τος 3026/1954 «Κώδικας περί δικηγόρων» (Α΄/235), όπως ισχύει.

ζ) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

η) Του π.δ/τος 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄/29), όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄/1603).

3. Την αριθ. 56229/26−7−2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γεώργιο Πεταλωτή» (Β΄/1670).

4. Την αριθ. 1979σχ2504/10−8−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ7Χ−Χ1Τ) απόφαση ένταξης της οριζόντιας πράξης «Βελτίωση των χρόνων απονομής δικαιοσύνης με εφαρμογή του άρθρου 33 του ν 3910/2011 με κωδικό MIS 350366 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δημόσια δαπάνη ποσού 9.050.000,00 € η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑ 2011ΣΕ02080008 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατανέμεται ως εξής:
 

Έτος Επιλέξιμη Δημόσια δαπάνη από ΕΠ Ετήσια Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στο ΠΔΕ
2011 1.050.000,00 € 1.050.000,00 €
2012 4.500.000,00 € 4.500.000,00 €
2013 3.450.000,00 € 3.450.000,00 €
2014 50.000,00 € 50.000,00 €
Σύνολο 9.050.000,00 € 9.050.000,00 €

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ποσό που λαμβάνουν μηνιαίως οι ασκούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο, ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας του δικηγορικού συλλόγου, όπου είναι εγγεγραμμένοι, στα εξακόσια (600) ευρώ. Η διάρκεια της άσκησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών.

Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα πρακτικής άσκησης, θα αρχίζουν την 16η Σεπτεμβρίου και 16η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ