Αρ. Πρωτ.: Φ.80020/οικ.19533/561 - 18/8/2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 84 του ν.3996/2011 (170Α΄). Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 3996/2011 « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις » και συγκεκριμένα, στο άρθρο 84 αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΔΚΥ, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ και τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ αντίστοιχα.

Με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στα ανωτέρω πρόσωπα, στις περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους, το συνολικό ποσό που αναλογεί στην εξαγορά για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στους δύο Τομείς να παρακρατείται από το ποσό του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος και να μην είναι υποχρεωμένοι να το εξοφλούν εφάπαξ προκειμένου να τους καταβληθεί η επικουρική τους σύνταξη.

Ειδικότερα, στο άρθρο 84 ορίζονται, κατά παράγραφο, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο οι πράξεις αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΔΚΥ, στον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ και στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ με την έκδοση σχετικών αποφάσεων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Το ποσό της συνολικής οφειλής και για τους δύο Τομείς επιμερίζεται κατά Τομέα και παρακρατείται από το ποσό του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και αποδίδεται η αναλογία της οφειλής στον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ. Η σύνταξη από τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ καταβάλλεται μετά την απόδοση του ποσού της εξαγοράς του χρόνου προϋπηρεσίας που αναγνωρίστηκε.

Με την δεύτερη παράγραφο παρέχεται εξουσιοδότηση, έτσι ώστε, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη των Δ.Σ. του ΤΕΑΔΥ και του ΤΠΔΥ, να είναι δυνατή η ανάθεση του ελέγχου, της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση με ίδια απόφαση να οριστεί ο χρόνος έναρξης όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των αναφερομένων στο άρθρο αυτό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ