Αρ. Πρωτ.: 14089/370 - 22/7/2011

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους – Προγράμματα Β΄ εξαμήνου 2011.

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α΄/2010)
3. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Πρακτικό 2/07-07-2011).
4. Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την παράταση ισχύος, και για το Β΄ εξάμηνο του 2011, των Αποφάσεων 26358/719/29.12.2010 και 26360/721/29-12-2010 με τις οποίες καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης:
α. εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

β. εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 10 αντίστοιχα του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010).

γ. εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β ή Γ και εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)

2. Ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων για την παράγραφο 21 και 22 του άρθρου 6 των Αποφάσεων 26358/719/29.12.2010 και 26360/721/29.12.2010 αντίστοιχα, ορίζεται η 20-12-2011.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις και οι αντίστοιχες εγκύκλιοι 26359/720/29.12.2010 και 26361/722/29.2.2010.

4. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ