Αριθ. Πρωτ: Φ.40021/οικ20129/2468 - 24/8/2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», σχετικά με τις προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης γονέων, σαν μέλη οικογένειας του παιδιού τους.

 

Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης γονέων, σαν μέλη οικογένειας του παιδιού τους.

Ειδικότερα:
Οι ασφαλισμένοι στους κλάδους υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών Ασφαλιστικών Φορέων για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ασφαλίζουν για τις ίδιες παροχές ασθένειας και τα μέλη της οικογενείας τους, σύμφωνα με τα επί μέρους οριζόμενα στους κανονισμούς τους.
Ως μέλη οικογενείας, θεωρούνται μεταξύ των άλλων η μητέρα και ο πατέρας του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, καθώς και οι θετοί γονείς με τις ίδιες με τους φυσικούς γονείς προϋποθέσεις .
Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα για την ασφάλιση γονέων από τα παιδιά τους, παρά το γεγονός ότι οι γονείς είναι πολύ νέοι, ή είναι αλλοδαποί που λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα προέλευσής τους ή έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και όχι για μόνιμη διαμονή.
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα τα πρόσωπα αυτά, φέρονται ως προστατευόμενα μέλη οικογενείας και λαμβάνουν τις παροχές των Ασφαλιστικών Οργανισμών, ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται, χωρίς να καταβάλλουν εισφορές, σε εργασίες στις οποίες η απασχόληση δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα (π.χ. οικόσιτο προσωπικό), με αποτέλεσμα να επιφέρουν διπλή επιβάρυνση, κυρίως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αυστηροποίηση των διατάξεων , με την προσθήκη πρόσθετων προϋποθέσεων για την ασφάλιση των γονέων από τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Οι προϋποθέσεις, που σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να ασφαλίζονται οι γονείς ως έμμεσα μέλη, έχουν σκοπό την προστασία προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας και έχουν πράγματι ανάγκη περίθαλψης λόγω ηλικίας, αναπηρίας και οικονομικής αδυναμίας, είναι οι εξής:
α) Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
β) Να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους.
Στα αναφερόμενα πλαίσια δικαιολογείται και η χορήγηση παροχών ασθένειας στα μέλη οικογενείας ασφαλισμένων πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 106/2007 Α΄135), τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Επίσης, όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, δικαιούνται τα πρόσωπα αυτά, παροχών ασθένειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ.150/2006 (Α΄160) (Οδηγία 2003/109/ΕΚ) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται οι Κλάδοι Υγείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, για τις δικές τους ενέργειες, ως προς την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ