Ι.Κ.Α. Αρ. πρ.: Π 29/42 - 30/8/2011

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής εντύπων Ε-125 GR που αφορούν νοσήλεια Ευρωπαίων ασφαλισμένων.

 

Σχετ. εγκύκλιο 21/10

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Κανονισμού Εφαρμογής 987/09 σχετικά με τις διαδικασίες απόδοσης δαπανών περίθαλψης μεταξύ των κρατών- μελών και δόθηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις για τις προθεσμίες υποβολής και πληρωμής των απαιτήσεων εκατέρωθεν (άρθρα 67,68 του ΕΚ του 987/09 ).

Παράλληλα γνωστοποιήθηκε δεσμευτική διαδικασία για τους φορείς όλων των κρατών-μελών που αφορά στην απόδοση με βάση τις πραγματικές δαπάνες (έντυπα Ε-125 GR) για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν έως τις 30-04-2010 σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΚ1408/71 και 574/72 και συγκεκριμένα υποχρέωση υποβολής των απαιτήσεων μέχρι το αργότερο στις 31-12-2011.

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν αντίγραφα όλων των Καταστάσεων Λογαριασμών Νοσηλευθέντων Κατόχων ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ στη Διεύθυνση Εφαρμογών (ΜΕΔΕΚ) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Παπαδιαμαντοπούλου 87 115 27 ΑΘΗΝΑ , μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά , (φωτοτυπία ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ ), αφού έχει προηγηθεί εκκαθάρισή τους από το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών.

Δεδομένης της αδυναμίας ανταπόκρισης ορισμένων Υποκ/των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στην ταχθείσα προθεσμία, παρατείνουμε την οριστική προθεσμία υποβολής των καταστάσεων στην ΜΕΔΕΚ το αργότερο την 31-10-2011.

Επειδή τα αναφερόμενα ποσά θα μεταφερθούν στο κοινοτικό έντυπο Ε-125 GR προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλεί από τη Διεύθυνσή μας στους αρμόδιους φορείς των κρατών – μελών, εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή καταχώρησή τους στις αντίστοιχες στήλες των Καταστάσεων.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η τήρηση των προθεσμιών με ακρίβεια και ευσυνειδησία δε θα θέσει σε κίνδυνο την απόδοση των δαπανών από τους ξένους φορείς σε μια εποχή γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας για τη χώρα μας , καθώς σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς η εκπρόθεσμη υποβολή των απαιτήσεων ισοδυναμεί πλέον με παραγραφή αυτών .

Σε κάθε περίπτωση και εάν για κάποιους λόγους , ορισμένα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αδυνατούν να ανταποκριθούν στη νέα προθεσμία ,οφείλουν να αναφερθούν εγγράφως στη Διοίκηση – Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων προκειμένου να επιληφθεί του θέματος.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜ. ΑΒΕΛΛΑΣ