Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 54 - 10/8/2011

ΘΕΜΑ: Προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των μέχρι 31-12-2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010.

 

ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.3865/2010 ( ΦΕΚ 120/21-7-2010 τ.Α')
β) Η υπ'αριθμ. Φ80000/1536/104/4.4.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1050/30-5-2011)
γ) Η υπ'αριθμ. εγκύκλιο 42/11 της Δ/σης Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ80000/1536/104/4.4.2011 (ΦΕΚ 1050/30-5-2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Οικονομικών, σχετικά με την Προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των μέχρι 31-12-2010 υπηρετούντων στο Δημόσιο δημοσίων υπαλλήλων, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010, και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με την υπ' αριθμ. εγκύκλιο 42/11 της Δ/σης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1,2 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120/21-7-2010 τ.Α') «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. (κοινό καθεστώς) των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, καθώς και των ιερέων και υπάλληλων των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο δημόσιο από 1/1/2011 και μετά.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού, και συγκεκριμένα για την κατηγορία των υπηρετούντων (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 3865/2010) ή προσληφθέντων στο δημόσιο μέχρι την 31-12-2010 δημοσίων υπαλλήλων, δόθηκε δικαίωμα επιλογής Προαιρετικής υπαγωγής στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (δηλ. από 21/7/2010).

Με ρητή δε αναφορά στο νόμο είχε προβλεφθεί ότι, θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατ' εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Φ80000/1536/104/4.4.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Οικονομικών με την οποία ορίστηκαν τα εξής:

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ -ΥΠΟΒΟΑΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α της ανωτέρω αναφερθείσας ΚΥΑ, προβλέπεται ότι, οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β' βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που έχουν προσληφθεί μέχρι 31.12.2010, μπορούν να επιλέξουν, αντί της υπαγωγής τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, την ασφάλισή τους στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.A.M. (κοινό καθεστώς).

Παρέχεται δηλ. στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M..

Διευκρινίζουμε ότι, πρόκειται για δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στον Κλάδο Κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. (δηλ. επιλογή ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε. Τ.A.M. αντί της υπαγωγής στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου) και δεν πρέπει να συγχέεται με την Προαιρετική Ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M., η οποία τελευταία διέπεται από διαφορετικές διατάξεις.

Τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιλέξουν την υπαγωγή τους στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον εκκαθαριστή αποδοχών τους, η οποία δεν ανακαλείται και θα πρέπει να κοινοποιηθεί υποχρεωτικά και στο οικείο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. του τόπου απασχόλησης, προκειμένου και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος να ενημερωθούν για τη σχετική αυτή επιλογή.

Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. για όσους υπηρετούσαν μέγχι 21/7/2010 (δηλ. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3865/2010) αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

Για όσους έχουν προσληφθεί από 21/7/2010 και μέχρι 31/12/2010 και επιλέγουν την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. αυτή χωρεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, διαφορετικά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τα πρόσωπα των προαναφερόμενων κατηγοριών υπαλλήλων- λειτουργών και στρατιωτικών, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 («παλαιοί» ασφαλισμένοι) και για τα οποία προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - ΕΤΑΑ - (δηλ. ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, TAN ) η ασφάλιση στο Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. χωρεί μόνο εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα από αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α. , ενώ για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής («νέοι» ασφαλισμένοι) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Δ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Όπως ανεφέρθη και ανωτέρω, η υπαγωγή των προσώπων της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων θα χωρήσει μόνο στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στο κοινό καθεστώς, δεδομένου ότι, με την παρ. 1α εδ.γ' της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ότι, τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονταν πριν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλονται υπολογίζονται σε σύνολο 20% αναλυόμενες σε 6,67% ως εισφορά που βαρύνει τον ασφαλισμένο και σε 13.33% ως εισφορά που βαρύνει τον εργοδότη.

Συγκεκριμένα, για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992, («παλαιοί» ασφαλισμένοι)καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για τον ανωτέρω Κλάδο που υπολογίζονται στις πάσης φύσεως αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει και μέχρι του ανώτατου ορίου μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Για όσους ασφαλίστηκαν δε για πρώτη φορά από 1/1/1993 και εφεξής, («νέοι» ασφαλισμένοι) επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν.2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύει, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Στις περιπτώσεις που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στην προστασία του Κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων 3,60% (2.20% εργαζομένου - 1.40% εργοδότη).

Επίσης, για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θα καταβάλλεται και η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσθετη ειδική εισφορά, π.χ. προσωπικό καθαριότητας των Ο.Τ.Α..

Δηλαδή για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους θα καταβάλλεται πέραν της εισφοράς βαρέων επαγγελμάτων και η ειδική πρόσθετη εισφορά 3,40% που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1694/1987, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 1759/1988, η οποία βαρύνει 1,30% τον εργοδότη και 2,10% τον εργαζόμενο.

Έτσι η συνολική πρόσθετη εισφορά που καταβάλλεται για τους υπόψη εργαζόμενους ανέρχεται σε 7% και επιμερίζεται σε βάρος των Ο.Τ.Α. 2,70% και σε βάρος των εργαζομένων 4,30% (εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε. Τ.A.M. 75/87 & 40/88).

Αντίθετα για τους «νέους» ασφαλισμένους θα καταβάλλεται μόνο η ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων 3,60%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2084/1992.

Για τους απασχολούμενους στις αναφερόμενες ρητά στο Β.Δ. 473/1961 επιχειρήσεις και εργασίες οι οποίες κρίθηκαν - λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας που επικρατούν - ότι παρουσιάζουν γενικά αυξημένους κινδύνους για την ζωή και την υγεία των μισθωτών που απασχολούνται σε αυτές θα πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/1960 εισφορά επαγγελματικού κινδύνου (1%).

Επισημαίνουμε ότι, η πρόσθετη ειδική εισφορά για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του IΚΑ-ΕTΑΜ θα ισχύει και για τις περιπτώσεις νεοπροσλαμβανομένων στο δημόσιο από 1/1/2011 που εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. εγκύκλιο 42/11 μας.

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ. γ' της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης προκύπτει σαφώς ότι, οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (Ν.Δ. 4202/1961 - ΦΕΚ Α 175) , όπως αυτές ισχύουν , εφαρμόζονται και επί των προσώπων της παραγράφου αυτής που επιλέγουν την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M..

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ - Ο.Τ.Α. (Α'& Β' βαθμού)
Ν.Π.Δ.Δ. (με υπαγωγή στον κλάδο Σύνταξης του Δημοσίου)
 

Κ.Π.Κ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ %
152 20,00 13,33 6,67
166 23,60 14,73 8,87
167 24,60 15,73 8,87

Ν.Π.Δ.Δ. (με υπαγωγή στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ν.3163/1955 - Ν.Α. 4277/1962)  

Κ.Π.Κ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ %
517 30,40 20,18 10,22
518 36,40 23,18 13,22
521 21,75 14,08 7,67
522 27,75 17,08 10,67
523 34,00 21,58 12,42
524 42,00 25,33 16,67

ΣΤ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να καταχωρούν τα ασφαλιστικά στοιχεία των υπαλλήλων τους που υπηρετούν ή έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/2010 και έχουν επιλέξει προαιρετικά την υπαγωγή τους στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. από 21/7/2010. Επίσης θα πρέπει να αποδίδουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) στο Ίδρυμα, στις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Προκειμένου να απεικονιστούν ορθά τα ασφαλιστικά στοιχεία των εν λόγω προσώπων, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. Γ', Δ', τριμήνων 2010 και Α', Β' τριμήνων 2011 έως 30/12/2011 χωρίς την υποβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. της έδρας του εργοδότη, στις οποίες θα καταχωρηθούν μόνο οι εργαζόμενοι που προαιρετικά έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για τις Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Ε', Δ' τριμήνων 2010 και Α', Β', τριμήνων 2011 των Φορέων που απασχολούν αποκλειστικά πρόσωπα και έχουν επιλέξει προαιρετικά την ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 7ος - 12ος/2010 και 1ος - 5ος/2011 και αφορούν αποκλειστικά τους ανωτέρω ασφαλισμένους, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/12/2011 (παρ. 4 της με αριθ. Φ80000/1536/104/4.4.2011 ΚΥΑ).

Σας υπενθυμίζουμε το αριθ. Ε40/16/24-1-2008 Εεν. Έγγρ. σχετικά με τη διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών των αποκεντρωμένων μονάδων του Δημοσίου, σε περίπτωση που εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες αυτές επιλέξουν το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. σαν φορέα ασφάλισής τους.

Τέλος, δεν απαιτείται καταχώριση των ανωτέρω προσώπων στο Ειδικό Βιβλίο (ΕΒΚΝΠ) των Φορέων που υπηρετούν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ