Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Α20/251/83 - 27/7/2011

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010.

 

Σχετ.: α) Η υπ’αριθμ. εγκύκλιο 45/11 της Δ/νσής μας.
β) Η παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α’)

Με αφορμή πολλά ερωτήματα Υποκ/των μας ,αλλά και εργοδοτών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010, με τις οποίες προβλέπεται ότι από 1/7/2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές σε τράπεζα και στη συνέχεια μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτήν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, διευκρινίζουμε ότι, όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης απαιτείται η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα καθοριστεί η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατόπιν τούτου, και μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιός μας για παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά τις προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα, εξακολουθούν αυτές να ισχύουν κατά τα γνωστά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ