.

 

Άρθρο 1

1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικα­θίστανται ως εξής:
«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά.»

   β. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,».

   γ. Στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους.»

   δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότη­σης» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των αποδοχών του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλή­λου ή του στρατιωτικού».

   ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίστα­ται με τη φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός».

   στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ­θρου 4 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και την 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:»

   ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά,».

η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και αυτής.»

θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 καταργούνται.

ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι­ζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημε­ρομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης (και όχι πριν την 30.8.2015).

Σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015, ΦΕΚ Α’129/17.10.2015 διαγράφτηκε η φράση «και όχι πριν τις 30.8.2015» στο τέλος της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4336/2015

2.  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, όπως ισχύουν.»

Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης (και όχι πριν την 31.8.2015).

Σύμφωνα με την περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015, ΦΕΚ Α’129/17.10.2015 διαγράφτηκε η φράση «και όχι πριν τις 30.8.2015» στο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4336/2015

3. Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3865/2010 που αντικαθίστανται με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος.

4. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με βάση τις διατάξεις της παρ. 5, δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και παραμένει αμετάβλητο κατά ποσό μέχρι 31.12.2021. Τα ανωτέρω πρόσωπα, μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση. Το ανωτέρω όριο ηλικίας αναπροσαρμόζεται με βάση τα ισχύοντα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010

β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν από την 1.7.2015.

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσους λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄185). Επίσης, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου στην υπηρεσία του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.

δ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α΄165).

Σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015, ΦΕΚ Α’129/17.10.2015 καταργήθηκε η περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 4336/2015.

5. Η διάταξη της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.»

6. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. α. Από 1.1.2022 οι διατάξεις της παρ. 15 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2012 και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, το όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας της σύνταξης, το οποίο προβλέπεται, κατά περίπτωση, από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου.

Τα ισχύοντα, κατά περίπτωση, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής έως την 31.12.2021, στα προβλεπόμενα από το ανωτέρω εδάφιο όρια ηλικίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στους κατωτέρω πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010.

Στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού συνταξιοδοτικές διατάξεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, η κατά τα ανωτέρω σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αρχίζει με όριο ηλικίας το 58° έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση που η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, η προαναφερόμενη σταδιακή αύξηση αρχίζει με τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του οριζομένου στους κατωτέρω πίνακες νέου ορίου ηλικίας, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που ο υπάλληλος συμπληρώνει το προβλεπόμενο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας της σύνταξής του.

β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, προσαυξάνεται κατά 10% και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

γ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με εξαίρεση όσους από αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος. Στην περίπτωση αυτή τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ μέχρι και του 65ου έτους της ηλικίας.

δ. Οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων δεν έχουν εφαρμογή:
αα. Για όσους (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού) κατά τις 19.8.2015 έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας που αποτελούν, κατά περίπτωση, προϋπόθεση για την άμεση καταβολή ακέραιας της σύνταξής τους, όπως αυτά ισχύουν κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Το δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.
ββ. Για όσους έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον έναν γονέα κατόπιν συναίνεσης και του έτερου γονέα.
γγ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄78).
δδ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και εε΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

Για την καταβολή της σύνταξης των προσώπων της περίπτωσης αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.»

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015, ΦΕΚ Α’129/17.10.2015, οι λέξεις «κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού» στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 4336/215 αντι­καθίσταται με τη φράση «κατά τις 19.8.2015»

7. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ­θρου 20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται, ως εξής:
« 4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υ­ποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.
β. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυρο­σβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυ­τού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντά­ξιμης υπηρεσίας.»

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρ­μογή για τα πρόσωπα του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές με την καταβολή της σύνταξης τους διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νό­μου αυτού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015, ΦΕΚ Α’129/17.10.2015 καταργήθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 4336 από την έναρξη ισχύος της και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους.

8. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Πλήρης σύνταξης όριο ηλικίας: 62        
Από δημοσίευσης του νόμου έως 31.12.2015            
2015 2016 2017   2018
ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης
50 55,0 50 56,0 50 57,0 50 58,0
51 55,0 51 56,0 51 57,0 51 58,0
52 55,0 52 56,0 52 57.0 52 58,0
53 55,9 53 56,8 53 57,6 53 58,5
54 55,9 54 56,8 54 57,6 54 58,5
55 55,9 55 56,8 55 57,6 55 58,5
56 56.8 56 57,5 56 58,3 56 59,0
57 57,6 57 58,3 57 58,9 57 59,5
58 58,5 58 59,0 58 59,5 58 60,0
59 59,4 59 59,8 59 60,1 59 60,5
60 60,3 60 60,5 60 60,8 60 61,0
61 61,1 61 61,3 61 61,4 61 61,5
62 62,0 62 62,0 62 62,0 62 62,0
             
2019   2020 2021   2022
  ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης
50 59,0 50 60,0 50 61,0 50 62,0
51 59,0 51 60,0 51 61,0 51 62,0
52 59,0 52 60,0 52 61,0 52 62,0
53 59,4 53 60,3 53 61,1 53 62,0
54 59,4 54 60,3 54 61,1 54 62,0
55 59,4 55 60,3 55 61,1 55 62,0
56 59,8 56 60,5 56 61,3 56 62,0
57 60,1 57 60,8 57 61,4 57 62,0
58 60,5 58 61,0 58 61,5 58 62,0
59 60,9 59 61,3 59 61,6 59 62,0
60 61,3 60 61,5 60 61,8 60 62,0
61 61,6 61 61,8 61 61,9 61 62,0
62 62,0 62 62,0 62 62,0 62 62,0

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πλήρης σύνταξης όριο ηλικίας : 67        
Από δημοσίευσης του νόμου έως 31.12.2015            
2015 2016 2017   2018
ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης
50 55,0 50 56,7 50 58,4 50 60,1
51 55,0 51 56,7 51 58.4 51 60,1
52 55,0 52 56,7 52 58,4 52 60,1
53 56,5 53 58,0 53 59,5 53 61,0
54 56,5 54 58,0 54 59,5 54 61,0
55 56,5 55 58,0 55 59,5 55 61,0
56 57,4 56 58,8 56 60,1 56 61,5
57 58,3 57 59,5 57 60,8 57 62,0
58 59,1 58 60,3 58 61,4 58 62,5
59 60,0 59 61,0 59 62,0 59 63,0
60 60,9 60 61,8 60 62,6 60 63,5
61 61,8 61 62,5 61 63,3 61 64,0
62 62,6 62 63,3 62 63,9 62 64,5
63 63,5 63 64,0 63 64,5 63 65,0
64 64,4 64 64,8 64 65,1 64 65,5
65 65,3 65 65,5 65 65,8 65 66,0
66 66.1 66 66,3 66 66,4 66 66,5
67 67,0 67 67,0 67 67,0 67 67,0
             
2019   2020 2021   2022
  ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης
50 61,9 50 63,6 50 65,3 50 67,0
51 61,9 51 63,6 51 65,3 51 67,0
52 61,9 52 63,6 52 65,3 52 67,0
53 62,5 53 64,0 53 65,5 53 67,0
54 62,5 54 64,0 54 65,5 54 67,0
55 62,5 55 64,0 55 65,5 55 67,0
56 62,9 56 64,3 56 65,6 56 67,0
57 63,3 57 64,5 57 65,8 57 67,0
58 63,6 58 64,8 58 65,9 58 67.0
59 64,0 59 65,0 59 66,0 59 67,0
60 64,4 60 65,3 60 66,1 60 67,0
61 64,8 61 65,5 61 66,3 61 67.0
62 65,1 62 65,8 62 66,4 62 67,0
63 65,5 63 66,0 63 66,5 63 67,0
64 65,9 64 66,3 64 66,6 64 67,0
65 66,3 65 66,5 65 66,8 65 67,0
66 66,6 66 66,8 66 66,9 66 67,0
67 67,0 67 67,0 67 67,0 67 67,0

 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημο­σίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σι­δηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλι­στικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄276).

[sws_grey_box box_size="100"]