Αρ. πρωτ.: 2/55702/0022 - 28/7/2011

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α), «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015.», προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:

Επί της παρ. 1 του άρθρου 38

Με τις διατάξεις της παρ. 1, ορίζεται ότι το όριο των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Επισημαίνεται ότι υπουργικές ή άλλες αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου (1-7-2011) και καθορίζουν αριθμό ωρών μεγαλύτερο από αυτό της ανωτέρω διάταξης, από 1-7-2011 αναπροσαρμόζονται αυτομάτως στο όριο αυτό.

Επί της παρ. 5 του άρθρου 38

Με τις διατάξεις της παρ. 5, ορίζεται ότι από 1-7-2011 και μέχρι τη θέσπιση του νέου ενιαίου μισθολογίου, αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση ή μισθολογική προαγωγή για τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα, με τη διάταξη της περ. α΄ της παρ. 5, αναστέλλονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3205/2003, σχετικά με τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι από 1-7-2011 οι υπάλληλοι παραμένουν στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν ή δικαιούνται μέχρι την 30-6-2011, χωρίς να είναι δυνατή η εξέλιξή τους στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, ακόμη και εάν συμπληρώνουν, μετά την ημερομηνία αυτή (1-7-2011), τον απαιτούμενο προς αυτό χρόνο.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία αναστέλλεται η χορήγηση επιπλέον ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από την ως άνω ημερομηνία και εντεύθεν, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου Α.1 του άρθρου 30 (δικαστικοί λειτουργοί), της παραγράφου Α.1. του άρθρου 33 (κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ.), της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35 (ιατροδικαστές), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 (μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 (μέλη ΕΠ και ΕΔΙΠ των ΤΕΙ), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 (Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 (Επιστημονικό και Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 (καθηγητές ΕΣΔΥ), της παραγράφου Α.1. του άρθρου 44 (γιατροί ΕΣΥ) , της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47 (διπλωματικοί υπάλληλοι και εξομοιούμενοι με αυτούς), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 (Αρχιερείς), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 (μουσικοί), της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 (Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 (εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΝ) του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 11 (μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής) του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 (μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ) του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών) του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) και της περίπτωσης i της παραγράφου 2 του άρθρου 3 (μέλη ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων) του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), όπως ισχύουν.

Με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5, από 1-7-2011 αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή (δεν αφορά τη χορήγηση νέων αποδοχών λόγω βαθμολογικής προαγωγής) των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β΄ μέρους του ν.3205/2003 (ειδικά μισθολόγια). Ενδεικτικά αναφέρονται οι μισθολογικές προαγωγές - προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 του ν.2521/1997 (Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.9 του άρθρου 57 του ν.3691/2008 (Α΄ 166), που αφορούν τους Δικαστικούς Λειτουργούς.

β) Των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 10 του ν.2521/1997, όπως αντικαταστάθηκε η πρώτη και τροποποιήθηκε η δεύτερη από την παρ.10 του άρθρου 57 του ν.3691/2008, που αφορούν το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Του άρθρου 6 του ν.2606/1998 (Α΄ 89) που αφορούν γιατρούς του Ε.Σ.Υ.

δ) Της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2703/1999 (Α΄ 72) που αφορούν τα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής.

ε) Των άρθρων 5 και 6 του ν.2838/2000 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του ν.3016/2002 (Α΄ 110), που αφορούν τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.

στ) Του άρθρου 10 του ν.2936/2001 (Α΄ 166), που αφορούν τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)

Με τη διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 5, αναστέλλονται οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση (π.χ. τριετίες, πολυετίες) και προαγωγή για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που μισθοδοτείται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, πέραν του ν. 3205/2003.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανωτέρω θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια ή στις μισθολογικές ωριμάνσεις (π.χ. χρονοεπίδομα, τριετίες, πολυετίες) και προαγωγές που κατέχουν ή δικαιούνται μέχρι την 30-6-2011, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της διοικητικής πράξης απονομής τους.

Παρακαλούνται όλοι οι αποδέκτες προς ενέργεια να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που εποπτεύουν, λόγω της ιδιαίτερης, για αυτά, σημασίας των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.