.

 

Άρθρο 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ