.

Ν.4336/2015
ΦΕΚ Α'94/14.8.2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Πρόσφατη κωδικοποίηση: Νόμος 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

 

MΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015