Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Α22/405/13 - 28/7/2011

ΘΕΜΑ: Εισφορές των εργαζομένων κατ’ οίκον του εργοδότη προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 30/6/2012.

 

ΣΧΕΤ: Τα με αριθ.πρωτ.Α41/2/8-9-2010 και Α41/1/25-7-2011 Γενικά Έγγραφα.

Όπως σας έγινε γνωστό με τα ανωτέρω σχετικά, βάσει του άρθρου 3 ( παρ. Α΄και Β΄) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης των ετών 2010, 2011 και 2012 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη αυξάνεται από 1/7/2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού έτους 2010, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 1,6%, οπότε διαμορφώνεται σε 33,57 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 30/6/2012.

Κατόπιν τούτου, οι μηνιαίες εισφορές των προσώπων α) που απασχολούνται κατ’ οίκον ενός εργοδότη, δηλαδή οικιακών βοηθών καθώς και λοιπών εργαζομένων (παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί κ.τ.λ.) και β) που απασχολούνται για 25 ημέρες κατά μήνα, αναπροσαρμόζονται όπως εμφανίζονται στον πίνακα 1 ανάλογα του εάν η ασφάλιση γίνεται επί του ½ του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή επί του 25πλασίου του πλήρους Η.Α.Ε.

Επίσης, η ημερήσια εισφορά των λοιπών προσώπων ( παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί κ.τ.λ), που απασχολούνται κατ’οίκον ενός εργοδοτη και που ασφαλίζονται επί του ½ του Η.Α.Ε. ή επί του 25πλασίου του πλήρους Η.Α.Ε. αναπροσαρμόζεται, όπως εμφανίζεται στον πίνακα 2.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ