Ν.4276/2014

ΦΕΚ Α'155/30.7.2014
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι­χειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Υπό κατασκευή