Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/489 - 26/7/2011

ΘΕΜΑ : «Απαιτούμενες ενέργειες των υπηρεσιών εσόδων πριν την εκδίκαση αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) εργοδοτών για Π.Ε.Π.Α.Ε. που συντάχθηκαν σε επιτόπιους ελέγχους»

 

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός την ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης των εκκρεμών εκθέσεων επιτόπιων ελέγχων και αφετέρου ερωτήματα των υπηρεσιών μας σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη διενέργειας ουσιαστικών ελέγχων, βάσει των ευρημάτων επιτόπιων ελέγχων της Ε.ΥΠ.Ε.Α. (καθώς και των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων), πριν την εκδίκαση ενστάσεων εργοδοτών κατά των αντίστοιχων συνταχθεισών σε βάρος τους Π.Ε.Π.Α.Ε., θέτουμε υπόψη σας, προς εφαρμογή, τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδ. α-ζ του Ν.Δ. 3710/1957, όπως οι διατάξεις των εδαφίων αυτών αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 48 παρ. 4 του Ν.2676/1999, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.), μεταξύ των άλλων, ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες :

«α) αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων του διευθυντή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. που αφορούν την ασφάλιση, τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών, την πραγματοποίηση των ασφαλιστικών παροχών και οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητά του και επιλαμβάνεται του ουσιαστικού και νομικού ελέγχου της ορθότητας αυτών.

Κατά τον έλεγχο η Τοπική Διοικητική Επιτροπή ερευνά ελευθέρως τα πραγματικά και νομικά της υπόθεσης στοιχεία.

Δύναται για την ανεύρεση της αλήθειας να καλέσει οποιονδήποτε για τη λήψη πληροφοριών, να εξετάσει μάρτυρες, να ενεργήσει αυτοψία, να προκαλέσει ιατρικές γνωματεύσεις, να ζητήσει πληροφορίες από κάθε αρχή και λάβει υπόψη της οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο, χωρίς να δεσμεύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα, αποφασίζει δε ελευθέρως και κατά συνείδηση, σύμφωνα όμως προς το νόμο και τους κανονισμούς του Ιδρύματος......................».

2. Η Τ.Δ.Ε., στην οποία μεταβιβάζεται μετά την υποβολή ένστασης ολόκληρη η υπόθεση, καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την έρευνα τόσο του νομικού όσο και του πραγματικού μέρους της υπόθεσης και ως πλήρους δικαιοδοσίας ανεξάρτητο συλλογικό όργανο (άρθρο 5 παρ. 5 του Ν.1943/1991) κρίνει εξαρχής την δημιουργηθείσα ασφαλιστική διαφορά, χωρίς να δεσμεύεται από την έρευνα που προηγήθηκε για την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης.

Κατά την εν λόγω εξέταση επιτρέπεται να προβληθούν νέα πραγματικά γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία αλλά και προτάσεις με νέους νομικούς ισχυρισμούς για να υποστηριχθεί το βάσιμο της ένστασης.

3. Από τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που διέπουν τον θεσμό του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και κυρίως από τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση του άρθρου 2 του Ν.2556/1997, συνάγεται ότι ο σκοπός της θέσπισης της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταχωρούν στο εν λόγω Ειδικό Βιβλίο τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενούς τους, για την παράλειψη της οποίας επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο, δεν είναι εισπρακτικός, αλλά αποβλέπει αφενός στη διασφάλιση τόσο των μισθωτών όσο και των εργοδοτών, ως προς τον ακριβή χρόνο πρόσληψης και τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και αφετέρου στην προστασία των συμφερόντων του Ιδρύματος με τη μείωση της εισφοροδιαφυγής.

4. Μετά την επί της ουσίας κατάργηση, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3900/2010, της δυνατότητας των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να ασκούν προσφυγές κατά αποφάσεων των οικείων Τ.Δ.Ε., καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαίο το γεγονός η κρίση των Τ.Δ.Ε. να βασίζεται σε όσο το δυνατόν ακριβέστερα και επαρκή στοιχεία, που να αποτυπώνουν πλήρως το εύρος της κρινόμενης υπόθεσης, χωρίς να παραμένει ανεξερεύνητη καμία πτυχή της (σχετ. Γ.Ε. : Γ99/1/34/24-2-2011).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή εκτιμούμε ότι το έργο των Τ.Δ.Ε., να κρίνουν ορθά και σύννομα τις δημιουργηθείσες ασφαλιστικές διαφορές, διευκολύνεται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, θα πρέπει, πριν από την εκδίκαση ενστάσεων για Π.Ε.Π.Α.Ε., οι οποίες συντάχθηκαν κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, να έχει πραγματοποιηθεί και ουσιαστικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι εργαζόμενοι, που βρέθηκαν στον επιτόπιο έλεγχο και υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έχουν τακτοποιηθεί ασφαλιστικά από τον εργοδότη τους, άλλως να καταλογίζονται σε βάρος του οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρύνσεις κ.λ.π..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ