Ερώτηση

83. Παρακαλώ,Μεσιτικό Γραφείο (ομόρρυθμη εταιρεία) επιπλέον ΚΑΔ 68321102, Υπηρεσίες είσπραξης μισθωμάτων οικιών, 68201101 Υπηρεσίες Ενοικίασης Ακινήτου που προορίζεται για κατοίκηση. Αν νοικιάσει ένα επιπλωμένο διαμέρισμα από έναν ιδιοκτήτη – ιδιώτη με “συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας” με την δυνατότητα επινοικίασης και μετά το επινοικιάσει σε κάποιον ιδιώτη με συμφωνητικό μίσθωσης το ενοίκιο που πληρώνει θα περαστεί στο ΒΙΒΛΙΟ της εταιρείας κανονικά στα ΕΞΟΔΑ και για το ενοίκιο που εισπράτει θα  εκδώσει απλά αθεώρητη απόδειξη ενοικίου και θα την καταχωρήσει στα έσοδα του ΒΙΒΛΙΟΥ αλλά θα την δηλώσει σαν εισόδημα Α’ ΠΗΓΗΣ?
Αν θέλει στα σπίτια που επινοικιάζει (έσοδα) να προσφέρει υπηρεσίες ξενοδοχείου πρέπει να έχει άδεια ΕΟΤ και συνεπώς ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΡΤΑΣ?
Απάντηση

  Στην πρώτη περίπτωση που αναφέρεστε κατά την οποία η εκμίσθωση του διαμερίσματος που θα κάνετε σε τρίτον δεν περιέχει και υπηρεσίες εξυπηρέτησης, το εισόδημα το οποίο θα αποκτήσετε από την υπεκμίσθωση, θα θεωρηθεί ως εισόδημα Α' κατηγορίας (1103277/870/0015/10.7.2007, παράγραφος 4). Ως εισόδημα Α' πηγής νοείται το εισόδημα από ακίνητα (Άρθρο 4/παρ.2/Ν.2238). Σας υπενθυμίζουμε ότι εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από την εκμίσθωση ακινήτου (παρ.1, άρθρ20 Κ.Φ.Ε),καθώς και αυτό που αποκτιέται από τον μισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης του (παρ.1,αρθρ.21, Κ.Φ.Ε).  
Οπότε στην περίπτωση αυτή, το ενοίκιο που πληρώνεται θα το περάσετε στο σκέλος των εξόδων σε ξεχωριστή στήλη, με την απλή απόδειξη πληρωμής, και το ενοίκιο που εισπράττετε θα το περάσετε στο σκέλος των εξόδων σε ξεχωριστή στήλη, εκδίδοντας μια απλή απόδειξη είσπραξης ενοικίου και δηλώνοντας το ως εισόδημα Α' πηγής.
Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτου (έντυπο Ε2) συμπληρώνεται το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου, γράφοντας κανονικά στις στήλες τα στοιχεία του ακινήτου και του ενοικιαστή και τα λοιπά
Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε2 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι συμπληρώνονται ξανά τα στοιχεία του ακινήτου όπου έχει υπεκμισθωθεί και στην τελευταία στήλη “ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ” αναγράφεται το εισόδημα που καταβλήθηκε στον μισθωτή.
 Το εισόδημα που αποκτάται από τον μισθωτή φορολογείται στο όνομά του, μετά την αφαίρεση του μισθώματος που καταβάλλεται στον εκμισθωτή.
Στο έντυπο Ε5 στους κωδικούς 411 - 414 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων, ενώ στους κωδικούς 412 - 416 δηλώνεται το μίσθωμα που καταβάλλεται στον εκμισθωτή.
  Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου (δηλαδή παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας δωματίου, παροχής λευκών ειδών και γενικά υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών), τότε το εισόδημα αυτό νοείται εισόδημα Δ' πηγής (1103277/870/0015/10.7.2007, παράγραφος 4). Ως εισόδημα Δ' πηγής λογίζεται το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Άρθρο 4/παρ. 2/Ν.2238).
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 και την εγκύκλιο 1004/2013, η τήρηση των πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προγενέστερου ΚΒΣ καταργείται από την 01/01/2013.Πλέον μια συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών ,στην οποία ανήκει και ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, είναι υπόχρεοι  παροχής ασφαλών πληροφοριών μέχρι την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με χειρόγραφη καταχώριση σε θεωρημένα έντυπα είτε, επί μηχανογραφικής τήρησης, με καταχώρηση σε θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988 (σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1020/5.2.2013 ). Δεδομένου ότι, από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν ορίζονται αναλυτικά οι ασφαλείς πληροφορίες που πρέπει να παρέχει κάθε υπόχρεος και για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αλλά και τη διευκόλυνση των αρμόδιων φοροελεγκτικών οργάνων, διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα που προβλέπονταν από τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. καλύπτουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.
Οι πληροφορίες αναγράφονται άμεσα με την έναρξη της παροχής όπως αναφέρεται στην ενότητα «χρόνος καταχώρισης» της παραγράφου 23 του άρθρου 4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου με εξαίρεση τις πληροφορίες εκείνες που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. καταχωρούντο σε διαφορετικό χρόνο της έναρξης της παροχής, οι οποίες μπορεί να συνεχίσουν να καταχωρούνται στον οριζόμενο με τις προϊσχύουσες διατάξεις χρόνο. Τέτοιες πληροφορίες είναι τα «λοιπά δεδομένα»(π.χ. φάρμακα κλπ. που καταχωρούνται από τις κλινικές μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας).
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, οι υπόχρεοι της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. μπορεί να θεωρήσουν τα έντυπα απεικόνισης ασφαλών πληροφοριών και με τους αντίστοιχους κωδικούς θεώρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). ”
Όσον αφορά την έκδοση άδειας ΕΟΤ, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι από τη στιγμή την οποία θα παρέχετε υπηρεσίες ξενοδοχείου είστε υποχρεωμένοι να βγάλετε την ειδική άδεια του ΕΟΤ, για την οποία θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο site του ΕΟΤ (http://www.gnto.gov.gr/el).
  Στην περίπτωση αυτή κατά την οποία το εισόδημα σας είναι Δ' πηγής, στους πελάτες σας οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών (άρθρο7, ΠΟΛ 1004/4.1.2013). Στην περίπτωση κατά την οποία οι πελάτες σας είναι υπόχρεοι συναλλαγών και χρησιμοποιούν τα δωμάτια σας ως μέρος της διαδικασίας άσκησης της επαγγελματική τους δραστηριότητας τότε υποχρεούστε να εκδώσετε σε αυτούς τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αθεώρητο (άρθρο 6/παρ.1, άρθρο9/παρ.1, ΠΟΛ 1004/4.1.2013).
 

Η ομάδα της AST BOOKS.