Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 45 - 11/7/2011

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ για περιόδους απασχόλησης από 1/7/2011 και εφεξής.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α') «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις ,ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», σχετικά με την υποχρεωτική είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του νόμου 3863/2010 , μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι: Από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή Ε.Λ.ΤΑ.

Κατόπιν τούτου για λόγους διευκόλυνσης και προσαρμογής των Επιχειρήσεων στο νέο τρόπο καταβολής, αποφασίστηκε ότι, από 1/8/2011 (για περιόδους απασχόλησης από Ιούλιο 2011 και εφεξής ) οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Εργων θα διενεργούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στις Τράπεζες ή στα Ε.Λ.Τ.Α και όχι στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Διευκρινίζουμε ότι, στις Τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ. θα καταβάλλονται αποκλειστικά ποσά που αφορούν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και όχι Πρόσθετα Τέλη Πρόστιμα, Προσαυξήσεις κλπ.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους υπόχρεους Εργοδότες θα διενεργείται μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ , στα πλαίσια του οποίου, μεταξύ άλλων, παρέχεται και η Διατραπεζική Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυτόματης Εξόφλησης Λογαριασμών (DIASDEBIT), η οποία επιτρέπει την πληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων σε εκτέλεση εντολών πληρωμής ή εντολών άμεσης χρέωσης των υπόχρεων προς την Τράπεζα της επιλογής τους και με πίστωση Τραπεζικών Λογαριασμών των δικαιούχων. 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο εργοδότης θα δίδει στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ εντολή πληρωμής με συγκεκριμένο το ποσό των εισφορών, την Περίοδο Απασχόλησης, τον ΑΦΜ του και τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ).

Η Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ δεν θα ελέγχουν ούτε θα συσχετίζουν το ποσό της πληρωμής με τις αντίστοιχες εγγραφές των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. Επίσης, δεν θα ελέγχουν τη μισθολογική περίοδο, που αφορά η πληρωμή, ούτε το εμπρόθεσμο ή μη αυτής, αλλά θα δέχονται και θα καταχωρούν στο Σύστημα τις σχετικές εντολές των εργοδοτών ως έχουν.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τη γραμματική διατύπωση, αλλά και από την αιτιολογική έκθεση του ν.3863/2010 προκύπτει σαφώς ότι, από το πεδίο εφαρμογής του κοινοποιούμενου νόμου εξαιρούνται οι παρακάτω εξής περιπτώσεις :

- Καταβολή εισφορών που αφορούν σε περιπτώσεις Προαιρετικής Ασφάλισης και Αναννωρίσεων χρόνου ασφάλισης.

- Καταβολή ποσών για εξόφληση οφειλής από καθυστερούμενες εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις ή καταβολή ποσών δόσεων στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. Οι καθυστερούμενες εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΕΕ, ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ κλπ) για Αθήνα - Πειραιά- Θες/νίκη, εξακολουθούν να εξοφλούνται στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, Πειραιά και Θεσ/νίκη, αντίστοιχα, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα η εξόφληση γίνεται στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά δόσεων ρύθμισης οφειλών

- Καταβολή προκαταβολής εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου. Το ποσό προκαταβολής εισφορών υπολογίζεται κατά την διαδικασία της απογραφής του έργου και απαιτείται άμεσα η καταβολή αυτού στο Υποκ/μα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή και η χορήγηση Α.Μ.Ο.Ε.

- Καταβολή εισφορών βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ) για δημόσια έργα. Το ποσό υπολογίζεται από το Υποκ/μα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής των έργων βάσει των προσκομισθέντων λογ/σμών (πιστοποιήσεων εργασιών) από τους αναδόχους των έργων, με χρήση του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ) και είναι απαιτητή άμεσα η καταβολή τους, στα εν λόγω Υποκ/τα ή Παρ/τα, ώστε να χορηγηθούν οι σχετικές βεβαιώσεις για είσπραξη των λογ/μών αυτών από τις αναθέτουσες υπηρεσίες.

- Καταβολή τρεχουσών εισφορών για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί μέχρι 31/12/2001 (όπου ο αριθμός μητρώου είναι με εννέα ψηφία). Η καταβολή των εισφορών αυτών εξακολουθεί να γίνεται μόνο σε οποιοδήποτε Υποκ/μα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- Καταβολή εισφορών για την ασφάλιση Ειδικών Κατηγοριών απασχολουμένων προσώπων, τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ. Για τις κατηγορίες αυτές (αποκλειστικές νοσοκόμες, κατ'οίκον απασχολούμενες σε πλέον του ενός εργοδότες κλπ.) θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών Κανονισμών ως προς το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής εισφορών.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ

Μετά την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων δεν θα εισπράττουν από 1/8/2011 και εφεξής τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Εργων, ανεξάρτητα σε ποια μισθολογική περίοδο αυτές ανάγονται.

Με ευθύνη των Δ/ντών Υποκ/των θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους υπόχρεους Εργοδότες η νέα διαδικασία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και θα κοινοποιηθεί σε αυτούς το συνημμένο Δελτίο Τύπου της Διοίκησης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Επισυνάπτεται πίνακας με τις συμμετέχουσες στην εν λόγω διαδικασία Τράπεζες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΑΒΕΛΛΑΣ