Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Σ00/17 - 8/7/2011

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων.

 

ΣΧΕΤ: Το Σ00/16/29.6.2011 Γενικό Έγγραφο

Σε συνέχεια του ως άνω Γενικού Εγγράφου μας σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες ή στα Πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία λαμβάνουν τη σύνταξή τους και όσον αφορά στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται πληρεξούσιοι ή εξουσιοδοτημένα άτομα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όταν παρουσιάζεται στο Υποκατάστημα εκπρόσωπος του συνταξιούχου προσκομίζοντας πληρεξούσιο, εάν αυτό είναι παλαιό(πέραν του έτους), αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του συνταξιούχου - με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής - ότι το πληρεξούσιο είναι ισχυρό.

2. Για τις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος βρίσκεται σε αδυναμία επικοινωνίας οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει ή να καταστήσει κάποιον πληρεξούσιο, και δεν νοσηλεύεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα αλλά βρίσκεται στο σπίτι, θα πρέπει να ενημερώνετε τους οικείους ότι θα πρέπει να κινήσουν άμεσα διαδικασίες είτε για το διορισμό προσωρινού επιτρόπου μέσω Ε.Κ.Η. είτε δικαστικού συμπαραστάτη μέσω δικαστηρίου.

Αν, βέβαια, έχουν κινηθεί διαδικασίες για προσωρινό επίτροπο, οι Ε.Κ.Η. θα πρέπει να εξετάζουν κατά προτεραιότητα αυτές τις αιτήσεις.

Μέχρι τότε, μπορούν να σας προσκομίζουν βεβαίωση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή μπορεί να πιστοποιήσει ότι ο εν λόγω συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή (υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αστυνομία, δήμος, Κ.Ε.Π. κ.λ.π.).

3. Για τις περιπτώσεις που συνταξιούχος είναι ανήλικο τέκνο το οποίο λαμβάνει παρα-τετραπληγικό επίδομα ή σύνταξη λόγω θανάτου και το οποίο στερείται Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, αρμόδιος για τις ενέργειες προκειμένου να πιστοποιηθεί η φυσική παρουσία είναι ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση ( στην περίπτωση που οι γονείς του δεν βρίσκονται στη ζωή ή έχει εγκαταλειφθεί), ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών(Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης και Α.Μ.Κ.Α.), πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή.

4. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό αλλά δεν ανήκουν στο Περιφ/κό Υποκατάστημα Αθηνών λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληρεξούσιο που κατοικεί στην Ελλάδα, θα πρέπει ο πληρεξούσιος να προσκομίσει στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών (Δελτίο Ταυτότητας, Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων και Α.Μ.Κ.Α.) σχετικό έγγραφο από την αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή του ξένου κράτους, ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.

5. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη και δεν έχουν Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων, θα πρέπει να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας ώστε αφού εκτυπωθεί ο 15ψήφιος Αριθμός Μητρώου ΔΙΑ.Σ. να τον παραλάβουν και να επισκεφθούν στη συνέχεια την Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που έχουν ζητήσει να πιστώνεται η σύνταξή τους, για τη διαδικασία της φυσικής καταγραφής.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι στα δικαιολογητικά τα οποία οι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν στα Πιστωτικά Ιδρύματα, δεν περιλαμβάνεται Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Δ.Ο.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ