Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/463 - 6/7/2011

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση περιπτώσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση.

 

ΣΧΕΤ.: Τα υπ΄ αριθ. Ε40/196/27-04-2010, Ε41/42/7-2-2011 & Γ99/1/87/20-5-2011 Γενικά Έγγραφά μας.

Με τα ανωτέρω Γενικά Έγγραφά μας δόθηκαν οδηγίες που αφορούν αφενός την, υπό προϋποθέσεις, αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και αφετέρου στον περαιτέρω χειρισμό των συγκεκριμένων υποθέσεων, όσον αφορά την ενημέρωση των αρμόδιων διωκτικών αρχών.

Επί των θεμάτων αυτών κρίνουμε αναγκαίο να επισημάνουμε τα εξής:

Όταν οι Υπηρεσίες μας εντοπίζουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε νόμιμη απασχόληση και κατ’ επέκταση ασφάλιση, θα πρέπει:

1. να προβαίνουν άμεσα στις ενέργειες, που περιγράφονται στο υπ’ αρίθμ. Ε40/196/27-04-2010 Γ.Ε. (διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, συλλογή στοιχείων από Δημόσιες Αρχές και έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας μας για αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου).

2. να ζητούν, μέσω της υπηρεσίας μας, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (ip) από τις οποίες έχουν σταλεί οι συγκεκριμένες Α.Π.Δ. ώστε αυτά να αποτελέσουν στοιχεία για την αναφορά – καταγγελία που θα σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ.

3. να ακυρώνουν το περιεχόμενο αυτών των Α.Π.Δ., εκδίδοντας χειρόγραφη απόφαση Δ/ντή, στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι ακύρωσης, η επωνυμία του εργοδότη, ο Α.Μ.Ε., ο Α.Φ.Μ., τα στοιχεία της Α.Π.Δ. (έτος, σειρά, αριθμός), οι μισθολογικοί περίοδοι, τα ποσά (αποδοχών και εισφορών) καθώς και όλα τα στοιχεία των ασφαλισμένων (ονοματεπώνυμα & ΑΜΑ).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, πριν από την έκδοση της απόφασης, να καλούνται εγγράφως και να ενημερώνονται για τις τυχόν ενέργειές σας οι ενδιαφερόμενοι (ασφαλισμένοι και εργοδότης), ώστε, εντός τακτής προθεσμίας, να έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν διευκρινίσεις και να εκφράσουν τυχόν απόψεις τους. Η απόφαση θα κοινοποιείται, κατά τα γνωστά, στον εργοδότη και στους ασφαλισμένους για το δικαίωμα της άσκησης των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

4. να στέλνουν αντίγραφο της εκδοθείσας απόφασης στη Δ/νση Ασφάλισης – Εσόδων, Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχ/σεων, προκειμένου στη συνέχεια η Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να προβαίνει στην ακύρωση της αντίστοιχης Α.Π.Δ..

5. να σχηματίζουν σχετικό φάκελο το περιεχόμενο του οποίου θα είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. Γ99/1/87/20-5-2011 Γ.Ε. και να τον υποβάλλουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – Λεωφ. Αλεξάνδρας 153, 11522, Αθήνα, χρησιμοποιώντας το συνημμένο στο παρόν υπόδειγμα εντύπου «αναφοράς – καταγγελίας» (για παρόμοιες υποθέσεις, που έχουν ήδη ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες).

6. να κοινοποιούν στη Δ/νσή μας τα έγγραφα, με τα οποία γνωστοποιούν στην ΕΛ.ΑΣ. τις εν λόγω υποθέσεις.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες αποβλέπουν στην προστασία των συμφερόντων του Ιδρύματος και την νομιμότητα των ενεργειών των οργάνων μας, δεδομένου ότι:

Η ασφάλιση των εργαζομένων πρέπει πάντοτε να ανταποκρίνεται σε πραγματική υπηρεσία τους, η παροχή της οποίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί πραγματικό γεγονός που πρέπει να διαπιστώνεται αιτιολογημένα από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι οι Διευθυντές των οικείων Υποκαταστημάτων (ΣτΕ 2175/88, 4207/88 & 4383/97).

Οι ασφαλιστικοί φορείς φέρουν το βάρος της απόδειξης τυχόν δόλιας – εικονικής ασφάλισης με την επίκληση όχι απλώς υπονοιών και εικασιών αλλά συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων (ΣτΕ 2557/68 & 1001/72).

Οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων έχουν υποχρέωση να προβαίνουν ακόμη και αυτεπάγγελτα σε κάθε ενδεδειγμένη κατά περίπτωση ενέργεια, αιτιολογώντας επαρκώς την κρίση τους, ιδιαίτερα δε όταν αυτή είναι απορριπτική στα αιτήματα των ασφαλισμένων ή πρόκειται για διαγραφή εκ των υστέρων ημερών ασφάλισης (άρθρα 118 – 119 Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ΣτΕ 2413/97).

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος κρίνεται απολύτως αναγκαία, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των τμημάτων εσόδων, η απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών του παρόντος Γενικού Εγγράφου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ