Ι.Κ.Α. Αρ. πρωτ.: Π51/24/773 - 27/6/2011

Θέμα : Τροποποίηση διαδικασίας παραπομπής ασφαλισμένων για σύνταξη αναπηρίας.

 

Λόγω της μετάβασης των Νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ, η διαδικασία παραπομπής για κρίση από Υγειονομική Επιτροπή για καθορισμό ή επανακαθορισμό για σύνταξη αναπηρίας, τροποποιείται και παύει η λειτουργία της Γραμματείας Ιατρικού Ελέγχου, Συντάξεων Αναπηρίας (Γ.Ι.Ε.Σ.Α).

Με στόχους την επιτυχή μετάβαση στην νέα διαδικασία και την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και τους ιατρούς του φορέα σας για αυστηρή τήρηση των ακόλουθων οδηγιών:

Παραπομπή ασφαλισμένου για καθορισμό ποσοστού αναπηρίας.

1. Κατάθεση αίτησης για χορήγηση ποσοστού αναπηρίας.

Ο ασφαλισμένος καταθέτει στο τμήμα συντάξεων του Υποκαταστήματος που ανήκει αίτηση για παραπομπή του στην Υγειονομική Επιτροπή για σύνταξη αναπηρίας εφ' όσον πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Στην φάση αυτή εκτός από την αίτηση καταθέτει και τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία.

Τα ιατρικά στοιχεία περιλαμβάνουν : Αναλυτική - ές ιατρική - ες έκθεση -εις του παραπέμποντος - ων ιατρού - ων. Η ιατρική αυτή έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα (ακτινογραφίες με τα πορίσματα τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ) τα οποία θα είναι πρωτότυπα και η διενέργεια τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερα του εξαμήνου. Παλαιότερες εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, ( π.χ. βιοψίες ) γίνονται επίσης δεκτά. Η παραλαμβάνουσα υπηρεσία χορηγεί στον καταθέτοντα σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. ( Υπόδειγμα 1 )

2. Προέλεγχος.

Με ευθύνη του Διευθυντή της ΤΜΥ ή της ΝΜΥ της περιοχής αρμοδιότητος του Τοπικού ή Περιφερειακού Υποκαταστήματος που κατατέθηκε η αίτηση του ασφαλισμένου, θα ορίζεται ιατρός ειδικότητας Παθολόγου, Γενικής Ιατρικής ή άνευ ειδικότητος ο οποίος θα μεταβαίνει μία φορά την εβδομάδα ( κάθε Πέμπτη ) στο αρμόδιο τμήμα συντάξεων του Υποκαταστήματος που παρέλαβε την αίτηση και θα εξετάζει την πληρότητα των ιατρικών πιστοποιητικών που περιέχονται στον φάκελο του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο ιατρός που διενεργεί τον προέλεγχο κρίνει πως απαιτούνται και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις για την ολοκλήρωση του φακέλου προκειμένου να διευκολύνει την ορθή κρίση της υγειονομικής επιτροπής, συμπληρώνει τα απαραίτητα παραπεμπτικά και παραπέμπει τον ασφαλισμένο για την διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων ή τον παραπέμπει για κλινική εξέταση και έκδοση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης εάν απαιτείται. Όταν ο ασφαλισμένος ολοκληρώσει τον έλεγχο προσκομίζει τα ζητηθέντα στοιχεία στο τμήμα που παρέλαβε την αρχική του αίτηση και προστίθενται στον φάκελο του.

Το τμήμα που έχει παραλάβει τα στοιχεία του υπ' αρ. 1 τα διαβιβάζει στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Συντάξεων στην Υποδιεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας ( Πειραιώς 181 Αθήνα ) προκειμένου να προγραμματισθεί για εξέταση από την υγειονομική επιτροπή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται μέχρι σήμερα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξ αιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντος τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κ.κ. Διευθυντές των Μονάδων υγείας να κοινοποιήσουν στην Διεύθυνση μας τα ονόματα των ιατρών που θα ορισθούν για την διενέργεια του προελέγχου.

Του παρόντος εγγράφου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Ο Υποδιοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σαριβουγιούκας Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ