Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 42 - 22/6/2011

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική Υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των προσληφθέντων στο Δημόσιο μέχρι 31-12-2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120/21-7-2010 τ.Α')

«Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»,
σχετικά με :
α) το ασφαλιστικό καθεστώς των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και
β) το δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των προσληφθέντων στο Δημόσιο μέχρι την 31-12-2010, καθώς και τα υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.34273/2484/5.1.2011 &  Φ80000/οικ.7799/528/2.6.2011 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το οποία παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους : 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 1/1/2011 - ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ια του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου ,προβλέπεται ότι, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (κοινό καθεστώς)

Ως ημερομηνία πρόσληψης θεωρείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού λαμβάνεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Συνεπώς, υπάλληλος ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ. διορισμού μέχρι 31/12/2010 και η ανάληψη υπηρεσίας λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, δεν θα υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ο υπάλληλος αυτός υπάγεται καταρχήν στην ασφάλιση του δημοσίου και μόνο εάν το επιλέξει, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 θα υπαχθεί στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δεδομένου ότι η διάταξη αναφέρεται σε πρόσληψη για πρώτη φορά μετά την 1.1.2011,συνάγεται ότι, στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θα υπαχθούν μόνο όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα προσληφθούν χωρίς να έχουν καμία προϋπηρεσία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την 1-1-201 Ιστούς ανωτέρω αναφερόμενους φορείς.
Συγκεκριμένα, υπάλληλος που προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου (ως τακτικός, μόνιμος, μετακλητός) από την 1-1-201 Ικαι μετά στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ έχει όμως προϋπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες Κράτους -Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως:
•    Τακτικός - μόνιμος υπάλληλος ή λειτουργός (ή εξομοιούμενος) ή
•    Συμβασιούχος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή
•    Ημερομίσθιος (έστω και μια μέρα εργασίας) ή
•    Με σύμβαση μίσθωσης έργου ή κατ' αποκοπή εργασία, οι οποίες όμως έχουν τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας, δεν θα υπαχθεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αλλά στην ασφάλιση του Δημοσίου.
Σημειώνουμε ότι, τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της τυχόν προϋπηρεσίας του υπαλλήλου και της νέας πρόσληψής του, και εάν χώρησε ασφάλιση ή όχι, αρκεί να απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας του.

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου ορίζεται ότι, οι εν λόγω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή και για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από 1.1.2011 και μετά, εξαιρουμένων των στρατεύσιμων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα αυτής .

Επίσης, από την υποχρεωτική υπαγωγή των προαναφερόμενων κατηγοριών υπαλλήλων- λειτουργών και στρατιωτικών στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εξαιρούνται τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει, από την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).
Συγκεκριμένα, όσοι εκ των ανωτέρω έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 («παλαιοί» ασφαλισμένοι) θα ασφαλιστούν υποχρεωτικά και στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., μόνο εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα από αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α. , ενώ για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής( «νέοι» ασφαλισμένοι) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 , όπως κάθε φορά ισχύουν. {Σχετ. το υπ 'αριθμ. Φ80000 οικ. 7799 528 2-6-20J J έγγραφο της ΓΓΚΑ).

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Όπως ανεφέρθη και ανωτέρω, η υπαγωγή των προσώπων της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων θα χωρήσει μόνο στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στο κοινό καθεστώς , δεδομένου ότι , με την παρ. 1β του άρθρου 2 προβλέπεται τα ανωτέρω πρόσωπα να ασφαλιστούν για ασθένεια , επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς , στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1/11993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς Κύριας ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλονται υπολογίζονται σε σύνολο 20% αναλυόμενες σε 6,67% ως εισφορά που βαρύνει τον ασφαλισμένο και σε 13.33% ως εισφορά που βαρύνει τον εργοδότη.

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα πλην Ο.Γ.Α. μέχρι 31.12.1992,ενώ ως νέοι ασφαλισμένοι θεωρούνται τα πρόσωπα που υπήχθησαν στην ασφάλιση για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα μετά την 1.1.93.

Συγκεκριμένα, για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για τον ανωτέρω Κλάδο που υπολογίζονται στις πάσης φύσεως αποδοχές ασφαλισμένου κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92 ή επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν.2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύει , προκειμένου για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1993 και εφεξής.

Στις περιπτώσεις που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στην προστασία του Κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων (2.20% εργαζομένου - 1.40% εργοδότη).

Για τους απασχολούμενους στις αναφερόμενες ρητά στο Β.Δ. 473/61 επιχειρήσεις και εργασίες οι οποίες κρίθηκαν - λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας που επικρατούν - ότι παρουσιάζουν γενικά αυξημένους κινδύνους για την ζωή και την υγεία των μισθωτών που απασχολούνται σε αυτές θα πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 εισφορά επαγγελματικού κινδύνου (1%).

Οι κατά τα ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται προκειμένου για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους επί του ανώτατου ορίου μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ενώ για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν.2084/92 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ - Ο.Τ.Α. (Α & Β' βαθμού)

 

 

Κ.ΗΚ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ % %
  %    
152 20,00 13,33 6,67
166 23,60 14,73 8,87
167 24,60 15,73 8,87

 

Ν.Π.Δ.Δ.

 


  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Κ.ΗΚ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ % %
  %    
517 30,40 20,18 10,22
518 36,40 23,18 13,22
521 21,75 14,08 7,67
522 27,75 17,08 10,67
523 34,00 21,58 12,42
524 42,00 25,33 16,67

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 


Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να καταχωρούν τα ασφαλιστικά στοιχεία των Νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων από 1/1/2011 καθώς επίσης και να αποδίδουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) στο Ίδρυμα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Προκειμένου να απεικονιστούν ορθά τα ασφαλιστικά στοιχεία των εν λόγω προσώπων κρίνεται αναγκαίο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. Α' τριμήνου 2011 έως 29/7/2011 χωρίς την υποβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. της έδρας του εργοδότη, στις οποίες θα καταχωρηθούν μόνο οι Νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι.

Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για τις Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Α' τριμήνου 2011 των Φορέων που απασχολούν αποκλειστικά Νεοπροσλαμβανόμενους.

Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 1ος, 2ος, 3ος & 4ος έτους 2011 και αφορούν αποκλειστικά τους ανωτέρω ασφαλισμένους θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 29/7/2011.

Σας υπενθυμίζουμε το αριθ. Ε40/16/24.1.2008 Γεν. Εγγρ., σχετικά με τη διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών των αποκεντρωμένων μονάδων του Δημοσίου σε περίπτωση που απασχοληθούν Νεοπροσλαμβανόμενοι στις υπηρεσίες αυτές.
Το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) τους εν λόγω εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M..

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ότι, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπηρετούν ή θα προσληφθούν μέχρι 31-12-2010 μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού ( δηλ. από 21-7-2010).
Επειδή, όπως ρητά προβλέπεται στο νόμο, θα εκδοθεί κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, όσον αφορά το δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος μας για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ