Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ο95/69 - 2/6/2011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πληρωμή παροχών ασθενείας μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ».

 

Σχετικά : Τα με αρ. πρωτ. 599/56/24-02-2011, εγκύκλιο 11/11 και Γ99/117/4-5-2011 έγγραφα της Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – Δ/νση Παροχών – Τμήμα Παροχών Ασθενείας.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εγγράφων και ενόψει της έναρξης της νέας διαδικασίας για την πληρωμή των Παροχών Ασθενείας μέσω ΔΙΑΣ, σας αποστέλλουμε συνημμένα όλα όσα περιλαμβάνονται στο θέμα του παρόντος εγγράφου.

Ο Διευθυντής του Υποκ/τος , σε περίπτωση που Ασφαλισμένος επικαλεστεί ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους για άμεση καταβολή των χρημάτων του από το Ταμείο του Υποκαταστήματος, αφού εκτιμήσει την σοβαρότητα των λόγων, εμπλέκεται ενεργά στον τρόπο πληρωμής του Ασφαλισμένου , μέσα από τον ειδικό ρόλο που του διατίθεται .

Ο Ρόλος είναι «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ». Επιλέγει τον συγκεκριμένο ρόλο από τον πίνακα «Αναζήτηση Ρόλων» και οδηγείται στην οθόνη «Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών», που βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης. Καταχωρεί τον Αριθμό (Παραλαβής) που διαβάζει από το Αποδεικτικό Παραλαβής Δικαιολογητικών του Ασφαλισμένου και ανακτά την πληροφορία (F8).

Επιπλέον έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τον συγκεκριμένο Αριθμό με τα στοιχεία του Ασφαλισμένου. Με την ανάκτηση (F8) , η οθόνη γεμίζει με ότι έχει καταχωρήσει ο χρήστης, με τη μόνη διαφορά ότι ενεργοποιείτε το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής», επιλέγει την τιμή «Από Ταμείο» και αποθηκεύει τη μεταβολή με (F10). Η πληροφορία μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον του χρήστη και ακολουθούνται τα γνωστά βήματα για την πληρωμή στο Ταμείο του Υποκαταστήματος.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση του παρόντος, όλοι οι Υπάλληλοι των Τμημάτων Παροχών.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Χριστίνα Γιαννούλη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Π. ΣΙΑΛΑΚΑ - ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ