Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Α22/392/920 - 9/6/2011

ΘΕΜΑ: Κατάταξη την 14η ασφαλιστική κλάση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2011, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές.

 

Σας γνωστοποιούμε ότι οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΓ' (άρθρα 90-95) του Κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι μέλη των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, με την υπ' αριθμ.267/Συν.22/14.03.11 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκ/τος Αθηνών κατατάχθηκαν για την χρονική περίοδο 1/1/11 έως 31/12/11 στην δέκατη τέταρτη (14η) ασφαλιστική κλάση, οι δε ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κεφ.ΙΓ' του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορίζονται σε 25 κατά μήνα.

Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ανωτέρω ασφαλιστικής κλάσης, όπως τούτο διαμορφώνεται με το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία( άρθρο 13 παρ.2 του Ν. 1976/1991), θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών, εφόσον η χρονική περίοδος ισχύος της κλάσης αυτής εμπίπτει στον κρίσιμο χρόνο, που οι αποδοχές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών.
Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι οι εξής: 

Α) Ο Πανελλήνιος Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.

Β) Ο Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.

Γ) Ο Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου Βορείου Ελλάδος.

Παρακαλούμε τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους Ασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ