Ερώτηση

69. Επιχείρηση εμπορίας ελαστικών και όχι βουλκανιζατερ πουλάει τα ελαστικά στους πελάτες και συμφωνεί η τοποθέτηση να είναι δωρεάν. Σύμφωνα με τις προισχυσασες διατάξεις υπήρχε η υποχρέωση τήρησης προσθετου  βιβλίου και η αναγραφή της ένδειξης δωρεάν στο πρόσθετο βιβλίο για την παροχή της τοποθέτησης . Απο την 1/1/2013 που καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης προσθετου βιβλίου ποια είναι τα στοιχεία που θα εκδίδει η επιχείρηση για την παροχή της τοποθέτησης; ευχαριστώ


Απάντηση

111640/963/0015/31.1.2007
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από επιχείρηση εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων.
ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από επιχείρηση εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση σας θέτετε υπόψη μας ότι, επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο εργασιών εμπορία ελαστικών αυτοκινήτων, εκδίδει για κάθε πώληση απόδειξη λιανικής πώλησης(Α.Λ.Π.) ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο(Δ.Α-Τ) προς τους πελάτες της(ιδιώτες ή επιτηδευματίες αντίστοιχα).Στη συμφωνηθείσα τιμή πώλησης, όπως αναφέρετε, συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των ελαστικών στα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια ρωτάτε εάν ο παραπάνω περιγραφόμενος τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή πρέπει να εκδίδεται και φορολογικό στοιχείο αξίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τοποθέτησης των ελαστικών, παρά το γεγονός ότι η αξία πώλησης των ελαστικών δε μεταβάλλεται  επειδή για την επιχείρηση η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών(τοποθέτησης ελαστικών) είναι αμελητέα και δε μπορεί να καθοριστεί, όπως αναφέρετε.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ι΄ της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, τηρεί βιβλίο εισερχομένων(αυτοκινήτων).
Στην έννοια του ορού «συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων»,κατά πάγια θέση της Διοίκησης, εμπίπτει και κάθε επιχείρηση ή κλάδος επιχείρησης που πραγματοποιεί εργασίες, επισκευής, αντικατάστασης…, επί μηχανών, ελαστικών, κ.λπ. αυτοκινήτου.(Εγκ.3/1992 παρ.10.5.10.2).
Επιπλέον,για τις επιχειρήσεις που παράλληλα με την πώληση των εξατμίσεων, ελαστικών και λοιπών εξαρτημάτων κάνουν και την τοποθέτηση τους, επειδή οι εργασίες αυτές εντάσσονται στη συντήρηση του αυτοκινήτου, έχει γίνει παγίως δεκτό ότι υπάρχει η πιο πάνω υποχρέωση και ως εκ τούτου πρέπει να τηρούν το βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων για την εργασία αυτή.
Στην περίπτωση κατά την οποία για την εργασία της τοποθέτησης δε λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή, για οποιοδήποτε λόγο, γράφεται σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης (Εγκ.3/1992 παρ.10.5.10.4).        
2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ .(π.δ. 186/92), οι  επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, εκδίδουν Α.Π.Υ. και όταν παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους επιτηδευματίες για τις ανάγκες άσκησης του επαγγέλματος τους.
     3.     Περαιτέρω, με βάση τα οριζόμενα στην εγκ.1031726/297/0015/ ΠΟΛ.1093/2-5-1990 οι επιχειρήσεις «Βουλκανιζατέρ»,εφόσον πωλούν ελαστικά αυτοκινήτων κ.λπ. που είναι ανταλλακτικά, υποχρεούνται για τις λιανικές τους πωλήσεις να χρησιμοποιούν φ.τ.μ. .       
4.    Ακόμα    ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο.1014655/185/ΠΟΛ.1037/12-2-1992(ΦΕΚ 128τ.Β΄)από την υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. για την έκδοση των Α.Π.Υ  εξαιρούνται οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες και υποχρεούνται να τηρούν πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
5.    Κατ ακολουθία των προαναφερομένων από τη Διοίκηση έγινε δεκτό(εγγρ.1108082/698/0015/4-11-1997) ότι, οι επιχειρήσεις «Βουλκανιζατέρ»,που παράλληλα με την πώληση των ελαστικών λαμβάνουν και αμοιβή για την τοποθέτηση αυτών, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες χειρόγραφες Α.Π.Υ. ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, στις οποίες θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, διακεκριμένα η αξία των αγαθών και η αμοιβή. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία ο επιτηδευματίας για την εργασία τοποθέτησης δε λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή, για οποιοδήποτε λόγο, εκδίδει για την πώληση των ελαστικών απόδειξη λιανικής πώλησης (α.λ.π) από φ.τ.μ.. Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις τηρείται και ενημερώνεται το βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων.
6.    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η υπόψη επιχείρησή, για τις πωλήσεις ελαστικών αυτοκινήτων που πραγματοποιεί, εφόσον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τοποθέτησης αυτών δε λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή, από τον εκάστοτε πελάτη(ιδιώτη ή επιτηδευματία) ,θέμα πραγματικό σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχα είτε Α.Λ.Π. από φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ ή ΕΑΦΔΣΣ) είτε δελτίο αποστολής και τιμολόγιο πώλησης (ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο συνενωμένο),με την προϋπόθεση αναγραφής στο βιβλίο εισερχομένων του αύξοντος αριθμού (α/α) της Α.Λ.Π. ή του Δ.Α.- Τιμολογίου που εκδόθηκε κατά την πώληση των ελαστικών με επιπλέον αναγραφή σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού της ένδειξης «δωρεάν»  με την υπογραφή του πελάτη.

Περαιτέρω, θεωρούμε ότι η κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων του ΚΒΣ έγινε για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και όχι για να γίνουν πιο περίπλοκες. Ακόμη, στο προηγούμενο καθεστώς των πρόσθετων βιβλίων υπήρχαν περιπτώσεις που γινόταν η συναλλαγή που μας περιγράφετε, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων όπως για παράδειγμα η παρακάτω που αναφέρεται στην ΠΟΛ 3/1992:
“Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά η λίπανση (αλλαγή λαδιών), συνιστά συντήρηση του αυτοκινήτου και δημιουργεί υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων αυτοκινήτων. Στις συναλλαγές όμως απαντάται τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για λόγους που σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, να μη λαμβάνουν ειδική αμοιβή για την αλλαγή λαδιών και να διαθέτουν αυτά στην αυτή τιμή πώλησης με ή χωρίς τοποθέτηση.
Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να μην τηρείται βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σχετική αναρτημένη πινακίδα στο χώρο του λιπαντηρίου με τις τιμές πώλησης των διαφόρων τύπων λιπαντικών. Είναι αυτονόητο ότι, στις περιπτώσεις που λαμβάνεται ειδική αμοιβή για την αλλαγή λαδιών ή αυτή περιλαμβάνεται στην τιμή χρέωσης τους στον πελάτη, τότε τηρείται βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων, κατά τα ανωτέρω.”
Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που δεν είναι στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας η τοποθέτηση των ελαστικών, δεν θα προκύψει και ζήτημα αυτοπαράδοσης. Επειδή όμως όλα τα παραπάνω είναι απλές υποθέσεις και δεν στηρίζονται σε κάποια θέση της Διοίκησης, σας συνιστούμε να απευθύνετε το ερώτημά σας στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η ομάδα της AST BOOKS.